LAUKO TENISO ŽAIDIMO TAISYKLĖS

TURINYS

ĮVADAS      

VIENETŲ ŽAIDIMAS

1.Žaidimo aikstelė   

2. Stacionari įranga 

3. Kamuoliukas

4.Raketė

5. Paduodantysis ir priimantysis   

6. Aikstelės pusių ir padavimo pasirinkimas

7. Padavimas   

8. Peržengimas 

9. Padavimų eiga     

10. Klaidingas padavimas   

11. Antras padavimas 

12.Kadapaduodama

13. Peržaidimas

14. Padavimo peržaidimas

15. Padavimųseka   

16. Keitimasis pusėmis      

17. Kamuoliukas žaidime   

18. Paduodantysis laimi taską

19. Priimantysis laimitaską 

20. Žaidėjas pralaimi tašką  

21. Žaidejas trokdo savo varžovui  

22. Kamuoliukas krinta ant linijos  

23. Kamuoliukas liečia stacionarią įrangą

24. Teisingas smūgis  

25. Sutrokdymas    

26. SkaiiSiavimas geime     

27. Skaičiavimas sete 

28. Didžiausias setų skaičius

29. Teisėjai ir jų vaidmuo   

30. Žaidimo vientisumas ir poilsio pertraukos   

31.Patarimai  

32. Kamuoliukų keitimas   

DVEJETŲ ŽAIDIMAS

33. Dvejetų žaidimas  

34. Dvejetų žaidimo aikstelė

35. Padavimų tvarka dvejetų žaidime    

36. Priėmimų tvarka dvejetų žaidime    

37. Padavimas ne pagal eilę dvejetų žaidime    

38. Priėmimas ne pagal tvarką dvejetų žaidime 

39. Klaidingas padavimas dvejetų žaidime

40. Smūgių seka dvejetų žaidime  

VARŽYBŲ TEISĖJŲ KOLEGIJA

1. Vyriausiasis teisejas

2. Vyriausiojo teisejo pavaduotojas

 3.Bokstelioteisėjas   

 4. Linįjos teisėjas     

 5. Varžybų gydytojas 

VARŽYBŲ LENTELIŲ SUDARYMAS 

1. Vienerios varžybos

2. Registracija  

3. Sėjami žaidėjai     

4. Lentelės sudarymas

1 priedas. SKIRTINGŲ VALSTYBIŲ ŽAIDĖJŲ ĮRAŠYMAS
ĮSĖJAMŲŽAIDĖJŲSĄRAŠĄ

2 priedas. SĖJAMŲ KOMANDŲ SĄRAŠO SUDARYMAS
DVEJETŲVARŽYBOSE

ŽAIDĖJŲ ELGESIO TAISYKLĖS IR NUOBAUDŲ SISTEMA
LIETUVOSTENISOSĄJUNGOSVARŽYBOSE   

1. Paskirtis ir tikslas   

2. Vyriausiasis teisejas

3. Galiojimas   

4. Žaidejų elgesio taisyklės  

4.1. Bendros nuostatos

4.2. Punktualumas   

4.3. Apranga

4.4. Savavaliskas isejimas iš aikstelės    

4.5. Ceremonijos     

4.6. Delsimas be priežasties 

4.7. Keiksmažodžiai  

4.8. Treneriai irjų patarimai

4.9. Nešvankūs ir įžeidžiantys gestai     

4.10. Piktnaudžiavimas kamuoliukais   

4.11. Piktnaudžiavimas rakete ar kitu inventoriumi   

4.12. Žodinis įžeidimas     

4.13. Piktnaudžiavimas fizinejėga

4.14. Nesportiškas elgesys  

5. Trijų pakopų baudimo sistema  

6. Dvejetų žaidimas   

Priedas.ŽAIDĖJŲSVEIKATOSBŪKLĖ  

SUSITIKIMO METU LEISTINOS PERTRAUKOS IR
PERTRAUKOS TARP SUSITIIMŲ   

1. Žaidimo vientisumas     

2. Tualeto pertraukos 

2.1.Vyrųžaidimas   

2.2. Moterų žaidimas 

2.3. Vaikų žaidimas  

3. Pertraukos traumos atveju

4. Poilsis tarp susitikimų     

REKOMENDACIJOS AIKŠTELĖS LINIJŲ ŽYMĖJIMUI

__________________________________________________________________________________________

                          ĮVADAS

Pagal ITF (Tarptautinės Teniso Federacįjos) patvirtintas teniso žaidimo
taisykles, tarptautinės kategorijos teniso teisėjas Jonas Dagys parengė lietuvišką
leidinį. Tai malom naųjiena, nes jame teniso žaidėjai ir teisėjai supažindinami su
žaidimo bei elgesio taisyklėmis, pnvalomomis tiek žaidejams, tiek teisėjams.

Taisyklėse paaiškinamas laimėtų taškų, geimų ir setų skaičiavimas, kuris
beveik nepakito nuo 1874 m., kai majoras Volteris Kloptonas Vigfildas užpatentavo
sferistiką, vėliau pervadintą laun-tenisu, o ilgainiui tiesįog tenisu. Žaiditnas paplito
Vokietijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Italijoje, o netrukus pasiekė Ameriką, Indįją ir
Australįją.

Apie 1900 m. grafo Tiškevičiaus pageidavimu Astravo dvare buvo įrengta
pirmoji laun-teniso aikštelė Lietuvoje. Po keleto metų teniso aikštelės buvo įrengtos
dar keliuose dvaruose. Tačiau tik 1919 m. gegužės 18 d. įsikūrusi Lietuvos Sporto
Sąjunga dienraštyje ,,Lietuva" paskelbė, jog nuo tų pačių metų biiželio 1 d. Kaune
atidaroma laun-teniso sekcija. Ir nors teniso mėgėjų Kaune nebuvo daug, jų
entuziazmas ir organizuotumas populiarino šią sporto šaką visoje Lietuvoje. Ilgainiui
augo žaidėjų skaičius ir kilo meistriškumas, buvo rengiami čempionatai,
tarptautiniai tumyrai, tadjau 1934 m. Lietuvos teniso sąjimga tapo ITF nare.

Per 80 metų laikotarpį Lietuvos teniso aikštelėse įvyko daug tarpvalstybinių
susitikimų, tarptautinių tumyrų, kuriuose žiūrovai stebėjo europinio lygio teniso
meisterius:V. Ščiukauskaitę, V. Gerulaitį, F. Giedrį, S. Andrejevą, N. Ozerovą,
E. Negrebeckį, E. Kree, J. Amlionį,   A. Metrevelį,   T. Lėjų, G. Bakšejevą,
0. Morozovą ir daugelį kitų, kuriems sklandžiai teisėjavo K. Bružas, J. Jodikaitis,
J. Purelis, V. Matulaitis, V. Korkutis, A. Lukošiūnas, A. Sipavičius, J. Jonikas,
M. Dagys, R. Kačanauskas, R. Liubartas, K. Makarevičius ir kiti. Mūsų šalies
teisėjai buvo kviečiami teisėjauti Deviso taurės, Virginija Slims, Europos
čempionato, Universiados, Geros Valios žaidynių varžyboms ir pelnydavo pačius
geriausius įvertinimus bei atsiliepimus.

Lietuvos teniso sąjunga šiandieną jungia daugiau nei 30 teniso kubų. Juose
žaidžia daug jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių, kurie supranta, kad tenisas -
sveikatos Saltinis. Taigi, naujos teniso žaidimo taisyklės padės teniso
populiarinimui.

V. Korkutis

 

2. STACIONAM ĮRANGA

Stacionan aikštelės įranga - tai ne tik tinklas, stulpeliai, vienetų žaidimo
ramsčiai, tinklą laikantis lynas ir juostos, bet ir tvorelė (jei ji yra), tribūnos bei visi
kiti daiktai aplink aikštelę ir virš jos, taip pat bokštelio teisėjas, tinklo ir Imįjų
teisėjai bei paduodantieji kamuoliukus asmenys, esantys savo vietose.

3. KAMUOLIUKAS

Kamuoliuko paviršius turi būti lygus, baltas arba geltonas. Paviršiuje esančios
siūlės turi būti glotnios.

Kamuoliuko skersmuo turi būti 6,451-6,858 cm, o masė - 56,7-58,5 g.
Paleistas laisvai krisd iš 254 cm aukščio, kamuoliukas nuo betonimo paviršiaus turi
atšokti į 134,62-147,32 cm aukštį. Slegiamo 8,165 kg svarsčiu kamuoliuko tiesioginė
deformacija tud būti 0,559-0,737 cm, o atvirkštinė - 0,80-1,08 cm. Matavimai turi
būti atliekami tris kartus, slegiant tris skirtingas kamuoliuko ašis, statmenas viena
kitai. Bet kurių dviejų matavimų rezultatai neturėtų skirds daugiau kaip 0,076 cm.
Galutiniu matavimų rezultatu laikomas šių rezultatų aritmetinis vidurkis.

Tarptautinė Teniso Federacija sprendžia, kurie kamuoliukai ar jų prototipai
atitinka teniso taisyklių reikalavimus ir periodiškai skelbia oficialiai patvirtintų
kamuoliukų markių sąrašą. Oficialiam tumyrui naudotini tik tame sąraše esančios
markės kamuoliukai.

4.RAKETĖ

Teniso taisyklės neleidžia naudoti rakečių, neatitinkančių Sių reikalavimų:

a) smogiamasis raketės paviršius turi būti plokščias, sudarytas iš stygų, kurios
turi būti supintos viena su kita ir pravertos pro raketės lanką. Įtemptas paviršius turi
būti vienalytis, o stygų tankumas jo centre neturi būti mažesnis nei bet kuriame
kitame taške. Ant stygų neturi būti jokių objektų, išskyrus tuos, kurie skirti
vibracijai ar stygų susidėvejimui riboti;

b) raketės ilgis (kaitu su rankena) neturi viršyti 73,66 cm. Raketės plotis netun
viršyti 31,75 cm. Maksimalus styginio paviršiaus ilgis - 39,37 cm, plotis - 29,21
cm;

c) ant raketės lanko (kartu su rankena) neturi būti jokių daiktų ar prietaisų,
išskyrus tuos, kurie skirti lanko vibracįjai riboti ar svoriui paskirstyti;

d) nei ant raketės, nei ant stygų neturi būti jokių prietaisų, kudų pagalba taško
žaidimo metu galima būtų pakeisti raketės formą ar svorio paskirstymą.

1 atvefis. Ai gali būti smogiamasis raketės paviršius sudarytas iš daugiau nei
vieno stygų sluoksnio?

Sprendimas. Ne. Taisyklėje kalbama apie vieną, o ne kelis paviršius.

2 atvejis. Ar galima raketės paviršių laikyti lygiu ir vienalyčiu, jei stygos
įtemptos keliose plokštumose?
Sprendimas. Negalima.

         3 atvejis. Ar prietaisai vibracįjai mažinti gali buti pritvirtinti prie stygų? Jei
taip, tai kur?

Sprendimas. Taip, gali, betjie turi būti pritvirtinti žemiau paskutinės skersinės
stygos.

4 atvejis. Taško žaidimo metu staiga nutrūko vieno žaidėjo raketės styga. Arjis
gali tęsti žaidimą su šia rakete?

Sprendimas. Taip. Tačiau vyrų žaidime žaidėjas negali pradėti naųjo taško su
nutmkusia styga.

5. PADUODANTYSIS IR PRIIMANTYSIS

Žaidimo metu žaidėjai turi būti skirtingose tinklo pusėse. Žaidėjas, kuris
piimas smūgiuoja kamuoliuką, vadinamas paduodančiuoju, o jo varfovas -
priimančiuoju.

1 atvejis. Ar žaidėjas pralaimi tašką peržengęs įsivaizduojamąjį tinklo linįjos
tęsinį:

a) prieš smūgiuodamas kamuoliuką,

b)jau smugiavęs kamuoliuką?

Sprendimas: Jis nepralaimi taško nei vienu, nei kitu atveju, jei jis neperžengia
varfovo aikštelės pusę ribojančių linįjų (20 taisyklės (e)). Tmkdymo atveju varžovas
gali prašyti teisėjo sprendimo pagal 21 ir 25 taisykles.

2 atvejis: Paduodantysis reikalaųja, kad priimantysis stovėtų savo aikštelės
pusės ribose. Arjis teisus?

Sprendimas: Ne. Priimantysis gali stovėti bet kurioje savo aikštelės pusės
vietoje.

6. AIKŠTELĖS PUSIŲ m PADAVIMO PASIRINKIMAS

Teisė pasirmkti aikštelės pusę arba būti paduodančiuoju ar priimančiuoju
pirmajame susitikimo geime suteikiama burtų būdu. Žaidėjas, laimėjęs burtus, gali
pasirinkti pats arba liepti pasirinkti savo varžovui:

a) teisę būti paduodančiuoju ar priimančiuoju; tokiu atveju pasirinkusiojo
varžovas renkasi aikštelės pusę;

b) aikštelės pusę, šiuo atveju, pasirinkusiojo varžovas sprendžia, ar jam
paduoti, ar priimti.

1 atvejis. Ai žaidėjai gali pasirinkti iš naujo, jei buvo atidėtas dar neprasidėjęs
susitikimas?

Sprendimas. Burtai lieka, o žaidėjai gali pasirinkd iŠ naujo.

7. PADAVIMAS

Prieš pat paduodamas paduodantysis turi abiem kojom atsistoti už galinės
linįjos, tarp įsivaizduojamųjų vidurio žymės ir šoninės linįjos tęsinių. Po to
paduodantysis turi pametėti kamuoliuką (bet kuria kryptimi) ir smūgiuoti jį rakete

prieš jam paliečiant aikštelės paviršių. Padavimas laikomas baigtu kamuoliuko ir
raketės susilietimo momentu. Vienarankis žaidėjas gali pametėti kamuoliuką rakete.

1 atvejis. Ar gali paduodantysis vienetų žaidimo metu atsistoti tarp
įsivaizduojamųjų vienetų ir dvejetų varžybų aikštelių šoninių linįjų tęsinių?
Sprendimas. Ne.

2 atvejis. Žaidėjas padavimo metu išsimeta ne vieną, o du ar daugiau
kamuoliukų. Ar šis padavimas laikomas klaidmgu?

Sprendimas. Ne. Padavimas turėtų būti peržaistas, bet jei teisėjo nuomone
paduodantysis tai padarė tyčia, tadajis pralaimi tašką (žr. 21 taisyklę).

8. PERŽENGIMAS

Padavimo metu paduodantysis neturi teisės:

a) keisti savo padėties eidamas arba bėgdamas (lengvi kojų judesiai, neturintys
didelės įtakos užimtai padėčiai, nelaikomijos keitimu einant ar bėgant);

b) peržengti galinės linįjos bei įsivaizduojamųjų vidudo žvmės ir šoninės
limjos tęsinių.                 

9. PADAVIMŲ EIGA

Nustatoma tokia padavimų eiga:

a) paduoti paduodantysis turi paeiliui, tai iš dešinės, tai iš kairės pusės nuo
vidurio žymės (pozicijos), pradedant dešiniąja pozicįja kiekviename geime. Jei
pastebėta, kad buvo paduota ne iš tos pozicijos, visi sužaisti taškai įskaitomi. o
padasįmų tvarka atitaisoma tik pastebėjus klaidą:

b) paduotas kamuoliukas turi perlėkd perHSklą ir atšokti nuo įstrižai aikštelės
esančio padavimo lauko paviršiaus prieš tai, kai priimantysis jį atmuš.

10. KLAIDINGAS PADAVIMAS

Padavimas laikomas klaidingu, jei:

a) paduodantysis pažeidžia 7, 8 ar 9b taisyklę;

b) paduodantysis nepataiko į išsimestą kamuoliuką;

c) kamuoliukas liečia stacionarią įrangą (išskyrus tinklą) prieš atSokdamas nuo
aikštelės paviršiaus.

1 atvejis. Paduodantysis išsimetė kamuoliuką ir nesmūgiavo, bet sugavo jį
ranka arba rakete. Ar tai klaida?

Sprendimas. Ne, tai nėra klaida.

2 atvejis. Vienetų žaidimui vykstant dvejetų žaidimo aikštelėje, paduotas
kamuoliukas liečia vienetų žaidimo ramsčius. Ar šis padavimas klaidingas, ar jį
reikia kartoti?

Sprendimas. Tai klaidingas padavimas, nes vienetų žaidimo ramsčiai yra
stacionari įranga (2 ir 10 taisyklės ir 24 taisyklės pastaba).

11. ANTRAS PADAVIMAS

Po klaidingo pirmo padavimo paduodantysis turi paduoti dar kartą iš tos
pozicįjos, iš kurios buvo paduota klaidingai.

1 atvejis: Paduodantysis paduoda ne iš tos pozicįjos. Jis pralaimi tašką ir
reikalauja peržaidimo remdamasis tuo, kadjis padavė ne iš tos pozicįjos.

Sprendimas: Taškas įskaitomas, o kitas padavimas turi vykti iš teisingos
pozicįjos (pagal rezultatą).

2 atvejis: Kai rezultatas buvo po 15, paduodantysis padavė ne iš tos (iš
kairiosios) pozicįjos. Jis laimėjo tašką. Tada jis padavė iš dešiniosios pozicįjos, bet
padavimas buvo klaidingas. Tik dabar pastebėta, kad buvo paduodama ne iš tų
pozicįjų. Ar paduodančiajam įskaitomas ką tik laimėtas taškas? Iš kurios pozicįjos jis
turi paduoti?

Sprendimas: Taškas įskaitomas. Paduodantysis turi atlikti antrą padavimą iš
kairiosios pozicijos, o rezultatas yra 30/15.

12. KADAPADUODAMA

Paduodantysis neturi paduoti tol, kol priimantysis nebus pasiruošęs atmušti
paduotą kamuoliuką. Jei priimantysis bando atmušti paduotą kamuoliuką,
pripažįstama, kadjis buvo pasiruošęs žaidimui. Jei priimantysis davė ženklą, kadjis
nepasiruošęs žaidimui, tai klaidmgo padavimo atveju jis negali reikalauti klaidos
įskaitymo.

13. PERŽAIDIMAS

Bet kuriuo atveju paskelbtas peržaidimas gali būti tik toks:

a)jei peržaidimas susįjęs tik su padavimu, kartojamas tik tas padavimas;

b) jei peržaidimas paskelbtas dėl kokių kitų priežasčių, peizaidžiamas visas
taškas (du padavimai).

1 atvejis. Padavimas yra nutrauktas dėl kokios nors priežasties, kuri
nepaminėta 14 taisyklėje. Ar tik padavimas turi būti peržaistas?
Sprendimas. Ne. Reikia peižaisti visą tašką.

2 atvejis. Jei kamuoliukas pratrūksta taško žaidimo metu, ar turi būti
paskelbtas peržaidimas?
Sprendimas. Taip.

14. PADAVTOIO PERŽAIDIMAS

Padavimas kartojamas, jei:

a) paduotas kamuoliukas palietęs tinklą papuola į reikiamą padavimo lauką
arba palietęs tuiklą liečia priimantįjį jo drabužius ar raketę;

b) kamuoliukas buvo paduotas, kol priimantysis nebuvo pasiruošęs (žr. 12
taisyklę).

Pastaba. Antrojo padavimo kartojimas nepanaikina klaidingo pinnojo.

    15. PADAVIMŲ SEKA

Pasibaigus pirmąjam geimui, priimantysis tampa paduodančiuoju, o
paduodantysis - priimančiuoju; ir taip paeiliui keičiamasi po kiekvieno susitikimo
geimo. Jei pastebėta, kad vienas žaidėjas paduoda antrą geimą iš eilės, tai tik
pastebejus klaidą padavimas perduodamas tam, kuris turėjo paduoti, o visi iki tol
sužaisti taškai įskaitomi. Jei klaida pastebėta jau geimui pasibaigus, tai setas
tęsiamas jau pakeista tvarka.

16. KEITIMASIS PUSĖMIS

Žaidėjai privalo keistis pusėmis po pirmojo, trečiojo ir visų kitų nelyginių
geimų bei seto pabaigoje, jei sužaistų geimų skaičius nelyginis. Jei sete sužaistų
geimų skaičius lyginis, pusėmis keičiamasi tik po pinnojo kito seto geimo ir t.t.

Jei pastebėta, kad žaidėjai keičiasi pusėmis neteisinga tvarka, tai tik pastebėjus
klaidą jie turi tuoj pat užimti teisingas pozicįjas ir tęsti žaidimą teisinga keitimosi
tvarka.

17. KAMUOLIUKAS ŽAIDIME

Nuo padavimo momento kamuoliukas yra žaidime. Jei padavimas nėra
klaidingas ir nereikiajo peržaisti, kamuoliukas lieka žaidime iki taško laimėjimo.

1 atvejis. Priimantysis išmušė kamuoliuką už aikštelės ribų. Teisėjas to
nepastebėjo, ir taškas buvo žaidžiamas toliau. Ar sužaidus tašką paduodantysis gali
reikalauti klaidos įskaitymo?

Sprendimas. Ne. Klaida negali būti įskaityta, jei po jos žaidimas buvo
tęsiamas.

18. PADUODANTYSIS LAIMI TAŠKĄ

Paduodantysis laimi tašką, jei:

a) paduotas kamuoliukas, kurio nereikia peržaisti, prieš nukrisdamas paliečia
priimantįjį, jo rūbus ar raketę;

b) priimantysis pralaiim taškąkitu būdu (žr. 20 taisyklę).

19. PRIIMANTYSIS LAIMI TAŠKĄ

Priimantysis laimi tašką, jei:

a) paduodantysis klaidingai paduoda ir pirmą, ir antrą padavuną;

b) paduodantysis pralaimi tašką kitu būdu (žr. 20 taisyklę).

20. ŽAIDĖJAS PRALAIMI TAŠKĄ

Žaidėjas pralaimi tašką, jei:

a) jis nepennuša per tinklą kamuoliuko, prieš šiam atšokant nuo aikštelės
paviršiaus du kartus (išskyrus 24 taisyklės (a) ir (c)); arba

b) jis atmuša kamuoliuką taip, kad šis liečia kokį daiktą ar paviršių, esantį už
vaižovo aikštelės pusę ribojančių linįjų; arba

c) jis, nors ir stovėdamas už aikštelės ribų, suklysta mušdamas kamuoliuką iš
oro; arba

d) jis paliečia ar sumuša kamuoliuką daugiau nei vieną kartą arba sąmonmgai
jį užlaiko; arba

e) jis, jo raketė (esanti jo rankoje arba ne) arba drabužiai žaidimo metu paliečia
tinklą, stulpelius, vienetų žaidimo ramsčius arba priešininko aikštelės pusės
paviršių; arba

f) jis sumuša dar neperlėkusį per tinklą kamuoliuką iš oro; arba

g) žaidimo metu kamuoliukas paliečia jį ar jo drabužius, išskyrus rankoje
esančią raketę; arba

h)jis meta savo raketę ir pataiko į žaidime esantį kamuoliuką; arba
i) jis sąmomngai žymiai pakeičia savo raketės formą taško žaidimo metu.

1 atvejis. Padavimo metu raketė išslysta iš paduodančiojo rankos ir liečia tinklą
prieš kamuoliukuį atšokant nuo aikštelės paviršiaus. Ar tai padavimo klaida, ar
žaidėjas pralaimi tašką?

Sprendimas. Paduodantysis pralaimi tašką, nes jo raketė paliečia tinklą prieš
kamuoliukui atšokant nuo aikštelės paviršiaus.

2 atvejis. Padavimo metu raketė išslysta iš paduodančiojo rankos ir liečia tinklą
po to, kai kamuoliukas atšoka už aikštelės ribų. Ar tai padavimo klaida, ar žaidėjas
pralaimi tašką?

Sprendimas. Tai padavimo klaida, nes kai raketė palietė tinklą kamuoliukas
buvo atšokęs už aikštelės ribų.

3 atvejis. Ai gali žaidėjas taško žaidimo metu peršokti per tinklą į savo varžovo
aikštelės pusę?

Sprendimas. Ne, negali (20 taisyklės (e)).

4 atvejis. Žaidėjai A ir B žaidžia prieš žaidėjus C ir D. Žaidėjas A paduoda
žaidėjui D, tuo metu žaidejas C paliečia tinklą prieš paduotam kamuoliukui atšokant
už aikštelės ribų. Ar žaidėjai C ir D pralaiini tašką?

Sprendimas. Klaidingas padavimas čia niekuo dėtas, nes žaidėjai C ir D šį
tašką pralaimėjo dar prieš kamuoliukui nukrentant ant žemės, kai žaidejas C palietė
tinklą (20 taisyklės (e)).

5 atvejis. Žaidėjas A žaidžia prieš žaidėją B. Žaidėjas A pennusė kamuoliuką
per tinklą taip, kad šis, atšokęs nuo aikštelės paviršiaus, vėl grįžo į A pusę. Žaidėjas
B, negalėdamas pasiekti kamuoliuko, meta raketę ir pataiko į kamuoliuką. Ir
kamuoliukas, ir raketė atsiduna A pusėje nuo tinklo. Žaidėjas A atmuša kamuoliuką,
tačiau už B aikštelės ribų. Ar žaidėjas B laimi, ar pralaimi tašką?

Sprendimas: Žaidėjas B pralaimi tašką (20 taisyklės (e) ir (h)).

6 atvefis. Paduotas kamuoliukas pataikė į priimantįjį, stovėjusį už padavimo
lauko ribų, prieš atšokdamas nuo aikštelės paviršiaus. Ar priimantysis laimi tašką?

Sprendimas. Tašką laimi paduodantysis (20 taisyklė (g)), išskyrus 14 taisyklės
(a) atvejį.

7 atvejis. Žaidėjas, stovėjęs už aikštelės ribų, atmuša kamuoliuką iš oro ar
sugauna jį rarika ir reikalauja, kad jam būtų įskaitytas taškas, nes kamuoliukas
aišldai lėkė į užribį.

Sprendimas. Jis negali reikalauti taško, nes jei jis:

a) sugavo kamuoliuką, tai pralaimėjo taškąpagal 20 taisyklės (g);

b) neteisingai atmuš kamuoliuką, jis pralaimės taškąpagal 20 taisyklės (c);

c) teisingai atmuš kamuoliuką, tai žaidimas turės būti tęsiamas toliau.

21. ŽAIDĖJAS TRUKDO SAVO VARŽOVUI

Jei žaidėjas sąmoningai sutrukdo savo varžovui smūgiuoti kamuoliuką, jis
pralaimi tašką. Jei tai įvyksta netyčia, taškas peržaidžiamas.

1 atvejis. Ar turi būti nubaustas žaidėjas, pataikęs kamuoliuku į savo vaižovą?
Sprendimas. Ne, nebent bokštelio teisėjas pastebės 21 taisyklės pažeidimą.

2 atvejis. Kamuoliukas, atšokęs nuo aikštelės paviršiaus, atšoka atgal per
tinklą. Žaidėjas, norėdamas smūgiuoti tą kamuoliuką, persisveria per tinklą. Koks
turi būti teisėjo sprendimas, jei šio žaidėjo varžovas tmkdo jam tai padaryti?

Sprendimas. Teisėjas gali priskirti tašką žaidėjui, kuriam buvo sutrukdyta
pagal 21 taisyklę, arba paskelbti taško peržaidimą pagal 25 taisyklę.

22. KAMUOLIUKAS KRINTA ANT LINUOS

Kamuoliukas, nukritęs ant linijos, laikomas nukritusiu ta Imįja pažymėtos
aikštelės ribose.

23. KAMUOLIUKAS LDEČIA STACIONARIĄ ĮRANGĄ

Jei kamuoliukas žaidimo metu paliečia stacionaną įrangą (išskyms tinklą,
stulpelius, vienetų žaidimo ramsčius, tinklo lyną ar jį prilaikančią juostą) prieš
atšokdamas nuo aikštelės paviršiaus, tai žaidėjas, smūgiavęs kamuoliuką pralaimi
tašką, jei kamuoliukas tą įrangą paliečia jau atšokęs, tai tas žaidėjas laimi tašką.

1 atvejis. Po smūgio kamuoliukas liečia sėdintį ar stovintį teisėją. Žaidėjas,
smūgiavęs kamuoliuką, reikalauja peržaidimo, nes kamuoliukas lėkė tiesiai į aikštę.
Sprendimas: Jis pralaimi tašką.

24. TEISINGAS SMŪGIS

Smūgis laikomas teisingu, jei:

a) kamuoliukas, palietęs tinklą, stulpelius, vienetų žaidimo ramsčius ar tinklo
lyną, perlėks perjuos ir nukris kitos aikštelės pusės ribose;

b) kamuoliukas po padavimo ar eilmio smūgio nukris aikštelės ribose ir atšoks
ar bus vėjo pemeštas atgal per tinklą, o žaidėjas, kuriam buvo muštas šis

kamuoliukas, perkels ranką per tinklą ir smūgiuos kamuoliuką nepažeisdamas 20
taisyklės (e);

c) kamuoliukas aplenks tinklą laikančius stulpelius ar vienetų žaidimo
ramsčius iš išorinės aikštelės pusės bet kokiame aukštyje (aukščiau ar žemiau tinklo
aukščio);

d) žaidejas, teisingai atmušęs kamuoliuką, buvusį jo aikštelės pusėje nuo
tinklo, perkels raketę per tinklą, neliesdamas jo;

e) žaidėjui pavyks atmušti kamuoliuką, pataikiusį į kitą kamuoliuką, gulėjusį
aikštelėje.

Pastaba. Jei vienettį žaidimas vyksta dvejetų, žaidimo aikStelėje ir naudojami
vienetų zaidimo ramsciai, tai dvejetiį žaidimo stulpeliai ir tinklo dalys, esancios tarp
dvejetų^ zaidimo stulpelių ir vienetų iaidimo ramscių, yra stacionari įranga, o ne
vienetų iaidimo inventorius. Taiįgi smugis, po kynp_kamuoltukas pralėks tarp
dvefetų^ žaidimo stulpelio ir vienettt_žaicįimo ramsčio, žemiau tinklo lyno.

neliesdamas nėYienojų imukris aikStelės ribose^ laikomas teisinzu.

1 atvejis. Kamuoliukas, lekiantis į užribį, liečia vienetų žaidimo ramstį ir
nukrinta aikštelės ribose. Ar šis smūgis teisingas?

Sprendimas. Ne, jei tai padavimas (10 taisyklės (c)). Taip, jei tai bet kuris
kitas smūgis (24 taisyklės a).

2 atvejis. Ar teisingas smūgis, kudo metu žaidėjas laiko raketę abiem rankom?
Sprendimas. Taip.

3 atvejis. Kamuoliukas pataiko į kitą kamuoliuką, gulėjusį aikštelėje. Ar kas
nors lamii, ar pralaimi tašką dėl to?

Sprendimas. Ne. Žaidimas turi būti tęsiamas. Jei bokštelio teisėjui neaišku, ar
žaidimas tęsiamas tuo pačiu kamuoliuku, jis gali paskelbti peržaidimą.

4 atvejis. Ai žaidejas gali naudoti daugiau nei vieną raketę bet kuriuo žaidimo
metu?

Sprendimas. Ne. Visose taisyklėse kalbama apie vieną raketę.

5 atvejis. Ar žaidėjas gali reikalauti, kad būtų paimtas jo varžovo aikštelės
pusėje gulintis kamuoliukas?

Sprendimas. Taip, bet tik ne taško žaidimo metu.

25. SUTRUKDYMAS

Jei žaidejui smūgiuoti sutrukdė kas nors, nepriklausomas nuo jo paties,
išskyrus stacionarią įrangą ir atvejus, aprašytus 21 taisyklėje, taškas tud būti
peržaistas.

1 atvejis. Žiūrovas pasirodo aikštelėje ir sutrukdo žaidejui atmušti kamuoliuką.
Arjis gali reikalauti peržaidimo?

Sprendimas. Taip, gali, jei, bokštelio teisėjo nuomone, jam sutrukdė būtent
žiūrovas, o ne stacionari įranga ar aikštefės paviršius.

Sprendimas. Tašką laimi paduodantysis (20 taisyklė (g)), išskyrus 14 taisyklės
(a) atvejį.

7 atvejis. Žaidėjas, stovėjęs už aikštelės ribų, atmuša kamuoliuką iš oro ar
sugauna jį rarika ir reikalauja, kad jam būtų įskaitytas taškas, nes kamuoliukas
aišldai lėkė į užribį.

Sprendimas. Jis negali reikalauti taško, nes jei jis:

a) sugavo kamuoliuką, tai pralaimėjo taškąpagal 20 taisyklės (g);

b) neteisingai atmuš kamuoliuką, jis pralaimės taškąpagal 20 taisyklės (c);

c) teisingai atmuš kamuoliuką, tai žaidimas turės būti tęsiamas toliau.

21. ŽAIDĖJAS TRUKDO SAVO VARŽOVUI

Jei žaidėjas sąmoningai sutrukdo savo varžovui smūgiuoti kamuoliuką, jis
pralaimi tašką. Jei tai įvyksta netyčia, taškas peržaidžiamas.

1 atvejis. Ar turi būti nubaustas žaidėjas, pataikęs kamuoliuku į savo vaižovą?
Sprendimas. Ne, nebent bokštelio teisėjas pastebės 21 taisyklės pažeidimą.

2 atvejis. Kamuoliukas, atšokęs nuo aikštelės paviršiaus, atšoka atgal per
tinklą. Žaidėjas, norėdamas smūgiuoti tą kamuoliuką, persisveria per tinklą. Koks
turi būti teisėjo sprendimas, jei šio žaidėjo varžovas tmkdo jam tai padaryti?

Sprendimas. Teisėjas gali priskirti tašką žaidėjui, kuriam buvo sutrukdyta
pagal 21 taisyklę, arba paskelbti taško peržaidimą pagal 25 taisyklę.

22. KAMUOLIUKAS KRINTA ANT LINUOS

Kamuoliukas, nukritęs ant linijos, laikomas nukritusiu ta Imįja pažymėtos
aikštelės ribose.

23. KAMUOLIUKAS LDEČIA STACIONARIĄ ĮRANGĄ

Jei kamuoliukas žaidimo metu paliečia stacionaną įrangą (išskyms tinklą,
stulpelius, vienetų žaidimo ramsčius, tinklo lyną ar jį prilaikančią juostą) prieš
atšokdamas nuo aikštelės paviršiaus, tai žaidėjas, smūgiavęs kamuoliuką pralaimi
tašką, jei kamuoliukas tą įrangą paliečia jau atšokęs, tai tas žaidėjas laimi tašką.

1 atvejis. Po smūgio kamuoliukas liečia sėdintį ar stovintį teisėją. Žaidėjas,
smūgiavęs kamuoliuką, reikalauja peržaidimo, nes kamuoliukas lėkė tiesiai į aikštę.
Sprendimas: Jis pralaimi tašką.

24. TEISINGAS SMŪGIS

Smūgis laikomas teisingu, jei:

a) kamuoliukas, palietęs tinklą, stulpelius, vienetų žaidimo ramsčius ar tinklo
lyną, perlėks perjuos ir nukris kitos aikštelės pusės ribose;

b) kamuoliukas po padavimo ar eilmio smūgio nukris aikštelės ribose ir atšoks
ar bus vėjo pemeštas atgal per tinklą, o žaidėjas, kuriam buvo muštas šis

kamuoliukas, perkels ranką per tinklą ir smūgiuos kamuoliuką nepažeisdamas 20
taisyklės (e);

c) kamuoliukas aplenks tinklą laikančius stulpelius ar vienetų žaidimo
ramsčius iš išorinės aikštelės pusės bet kokiame aukštyje (aukščiau ar žemiau tinklo
aukščio);

d) žaidejas, teisingai atmušęs kamuoliuką, buvusį jo aikštelės pusėje nuo
tinklo, perkels raketę per tinklą, neliesdamas jo;

e) žaidėjui pavyks atmušti kamuoliuką, pataikiusį į kitą kamuoliuką, gulėjusį
aikštelėje.

Pastaba. Jei vienettį žaidimas vyksta dvejetų, žaidimo aikStelėje ir naudojami
vienetų zaidimo ramsciai, tai dvejetiį žaidimo stulpeliai ir tinklo dalys, esancios tarp
dvejetų^ zaidimo stulpelių ir vienetų iaidimo ramscių, yra stacionari įranga, o ne
vienetų iaidimo inventorius. Taiįgi smugis, po kynp_kamuoltukas pralėks tarp
dvefetų^ žaidimo stulpelio ir vienettt_žaicįimo ramsčio, žemiau tinklo lyno.

neliesdamas nėYienojų imukris aikStelės ribose^ laikomas teisinzu.

1 atvejis. Kamuoliukas, lekiantis į užribį, liečia vienetų žaidimo ramstį ir
nukrinta aikštelės ribose. Ar šis smūgis teisingas?

Sprendimas. Ne, jei tai padavimas (10 taisyklės (c)). Taip, jei tai bet kuris
kitas smūgis (24 taisyklės a).

2 atvejis. Ar teisingas smūgis, kudo metu žaidėjas laiko raketę abiem rankom?
Sprendimas. Taip.

3 atvejis. Kamuoliukas pataiko į kitą kamuoliuką, gulėjusį aikštelėje. Ar kas
nors lamii, ar pralaimi tašką dėl to?

Sprendimas. Ne. Žaidimas turi būti tęsiamas. Jei bokštelio teisėjui neaišku, ar
žaidimas tęsiamas tuo pačiu kamuoliuku, jis gali paskelbti peržaidimą.

4 atvejis. Ai žaidejas gali naudoti daugiau nei vieną raketę bet kuriuo žaidimo
metu?

Sprendimas. Ne. Visose taisyklėse kalbama apie vieną raketę.

5 atvejis. Ar žaidėjas gali reikalauti, kad būtų paimtas jo varžovo aikštelės
pusėje gulintis kamuoliukas?

Sprendimas. Taip, bet tik ne taško žaidimo metu.

25. SUTRUKDYMAS

Jei žaidejui smūgiuoti sutrukdė kas nors, nepriklausomas nuo jo paties,
išskyrus stacionarią įrangą ir atvejus, aprašytus 21 taisyklėje, taškas tud būti
peržaistas.

1 atvejis. Žiūrovas pasirodo aikštelėje ir sutrukdo žaidejui atmušti kamuoliuką.
Arjis gali reikalauti peržaidimo?

Sprendimas. Taip, gali, jei, bokštelio teisėjo nuomone, jam sutrukdė būtent
žiūrovas, o ne stacionari įranga ar aikštefės paviršius.

2 atvejis. Iškilus 1 atvejo sitaacįjai, bokštelio teisėjas paskelbė taško
peržaidimą. Tačiau prieš tai pirmas padavimas buvo klaidingas. Paduodantysis turės
atlikti pirmą ar antrą padavimą?

Sprendimas. Peržaidžiamas taskas, o ne padavimas, todėl paduodantysis turi
atlikti pinnąjį padavimą.

3 atvejis. Ai žaidėjas gali reikalauti peržaidimo, remdamasis 25 taisykle, jei
jis, manydamas, kadjo varžovui sutrukdyta, nelaukė atsakomojo smūgio?
Sprendimas. Ne.

4 atvejis. Ar galima laikyti smūgį teisingu, jei kamuoliukas pataiko į kitą
kamuoliuką ore?

Sprendimas. Taškas turi būti peržaistas, tačiau, jei kitas kamuoliukas ore
atsidūrė vieno žaidejų valia, bokštelio teisejas turi spręsti pagal 21 taisyklę.

5 atvejis. Jei bokštelio ar kuds kitas teisėjas neteisingai paskelbia ,,ne" arba
,,už", o paskui pasitaiso, kuds sprendimas turi būti pripažintas?

Sprendimas. Taškas turi būti peržaistas Tačiau, jei, bokštelio teisejo nuomone,
tai nesutrukdė žaidimo, turi galioti pataisytas sprendimas.

6 atvejis. Ar gali paduodantysis reikalauti peržaidimo, jei pinnas blogai
paduotas kamuoliukas atšoka tokiu būdu, kad sutrukdė jam priimti antrąjį?

Sprendimas. Taip. Tačiau jei jis galėjo paimti tą kamuoliuką i§ aikštelės, bet to
nepadare, tai jis negali reikalauti peržaidimo.

7 atvejis. Ai galima laikyti smūgį teisingu, jei kamuoliukas pataiko į bet kurį
judantį ar nejudantį objektą, esantį aikštelės ribose?

Sprendimas. TaipJei nejudantis objektas pateko į aikštelę taško žaidimo metu.
Tokiu atveju taškas turi būti peržaistas. Jei kamuoliukas liečia judantį objektą,
taškas taip pat turi būti peižaistas.

26. SKAIČIAVIMAS GEIME

Skaičiuojama geime tokia tvarka:

a) jei žaidėjas laimi pinną tašką geime, jam įskaitoma 15. Žaidejui laimėjus
dar vieną tašką, jam įskaitoma 30, laimėjus trečiąjį - 40. Laimėjęs ketvirtąjį tašką,
žaidėjas laiini geimą, išskyrus atvejį, kai abu žaidėjai yra laimėję po tris taškus,
rezultatas yra ,,lygu". Esant šiam rezultatui, žaidžiamą tašką laimejęs žaidėjas
,,pirmauja" tame geime. Jei kitą tašką laimi jo varžovas, rezultatas vėl tampa ,,lygu"
ir taip toliau, kol nuo rezultato ,,lygu" kuris nors žaidėjas laimės du taškus iš eilės,
t.y. laimės geimą;

b) kaip altematyva gali būti žaidžiami sutnimpinti geimai, jeigu tai buvo
paskelbta prieš varžybas ar susitikimą. Sutnmipinto geimo skaičiavimas vykdomas

taiP:- jeigu žaidėjas laimi pinną tašką geime, jam įskaitoma 15. Zaidėjui laimėjus

dar vieną tašką, jam įskaitoma 30, laimėjus trečiąjį tašką - 40. Laimejęs ketvirtąjį
tašką žaidėjas laimi geimą. Jeigu abu žaidėjai laimėjo po tds taškus, skelbiamas
rezultatas ,,lygu" ir žaidžiamas lemiamas geimo taškas. Priimantysis žaidėjas turi

teisę pasirinkti iš dešinės ar kairės pusės (pozicįjos) priiminėti. Žaidėjas, laimėjęs
lemiamą tašką, laimės geimą;

- žaidžiant dvejetus skaičiuojama taip pat kaip ir vienete. Esant rezultatui
,,lygu" priimantysis dvejetas pasirenka, iš kurios pozicijos priiminės lemiamo taško
padavimą;

- žaidžiant lęmiama geimo tašką misriame dvejete, vyras piįima padavimą. iei
paduoda vyras, ir moteris prima.padavimą. jei paduoda motens, nepriklausomai nuo
to, kokioje pozicijojejie stovima.

7. SKAIČIAVIMAS SETE

Sete skaičiuojama taip:

a) žaidėjas, pirmasis laimėjęs šešis geimus, laimi setą, kai jo varžovas yra
laimėjęs ne daugiau kaip keturis geimus. Priešingu atveju setas tęsiamas, kol vienas
žaidėjų įgis dviejų geimų persvarą;

b) tie-break (lemiamo geimo) skaičiavimo sistema gali būti naudojama kaip
altematyva šios taisyklės (a) punkte nnrodytai sistemai, jei taip buvo nuspręsta dar
susitikimui neprasidėjus.

Tie-break sistema naudojama, kai rezultatas yra po šešis visuose setuose, kita
tvarka galioja tik ją paskelbus prieš susitikimą.

Geimas pagal tie-break sistemą žaidžiamas taip:

Vienetų įaidimas

1. Žaidėjas, pirmas laimėjęs septynis taškus, laimi lemiamą geimą ir setą, jei jo
vaižovas nėra laimėjęs daugiau kaip penkis taškus. Jei rezultatas taps 6:6, geimas
bus tęsiamas, kol vienas žaidėjų pasieks dviejų taškų persvarą.

2. Žaidėjas, kurio eilė paduoti šiame geime, paduoda kamuoliuką pinnajam
taškui. Jo varžovas paduoda kitiems dviem taškams, o toliau abu paeiliui paduoda po
du taškus iš eilės iki geimo pabaigos.

3. Paduodama turi būti tai iš dešiniosios, tai iš kairiosios pozicijos, pradedant
dešiniąja. Jei pastebėta, kad buvo paduota ne iš tos pozicįjos, iš kurios reikėjo, tai
visi prieš tai sužaisti taškai įskaitomi, o klaida tuoj pat pataisoma.

4. Žaidejai keičiasi pusėmis kas šešis sužaistus taškus.

5. Lemiamas geimas skaičiuojamas kaip vienas geimas kamuoliukų keitimui.
Nebent kamuoliukus reikėtų keisti prieš pat jį. Tokiu atveju kamuoliukų keitimas
atidedamas iki kito seto antrojo geimo pradžios.

Dvejetų žaidimas

Dvejetų žaidimo sistema tokia pat kaip ir vienetų žaidimo. Žaidėjas, kurio eile
paduoti šiame geime, paduoda kamuoliuką pinnajam taškui. Po to visi žaidėjai, ta
pačia padavimo eilės tvarka kaip visame sete, turėtų paduoti po du taškus iki geimo
ir seto pabaigos.

Pastaba: Žaidėjas (ar pora dvejetų žaidime), padavęs kamuoliuką pinnajam
lemiamo geimo taškui, tampa priimančiuoju pirmame kito seto geime.

1 atvejis. Rezultatas 6:6. Žaidžiamas tie-break, nors prieš susitikimą buvo
nuspręsta ir paskelbta, kad turi būti žaidžiamas normalus setas. Ar sužaisti taškai
įskaitomi?

Sprendimas. Jei klaida buvo pastebėta prieš pradedant žaisti antrąjį tašką,
pirmasis taškas įskaitomas, o klaida tuoj pat atitaisoma. Jei klaida pastebėta jau
pradėjus žaisti antrąjį tašką ar vėliau, žaidimas tęsiamas tie-break sistema.

2 atvejis. Rezultatas 6:6. Žaidžiamas normalus setas, nors prieš susitikimą
buvo nuspręsta ir paskelbta, kad turi būti taikoma sistema tie-break. Ai sužaisti
taškai įskaitomi?

Sprendimas: Jei klaida buvo pastebėta prieš pradedant žaisti antrąjį tašką,
pinnasis taškas įskaitomas, o klaida tuoj pat atitaisoma. Jei klaida pastebėta jau
pradėjus žaisti antrąjį tašką ar vėliau, tęsiamas normalus setas. Tačiau, jei po to
rezultatas bus 8:8, setas turį būti tęsiamas tie-break sistema.

3 atvęfis: Jei žaidėjas tie-break geimo metu paduoda ne savo padavimo eilės
metu, ar nauja padavimų tvarka turi išlikti iki seto pabaigos?

Sprendimas: Jei žaidėjas atliko tik vieną padavimą vietoj kito žaidėjo, tai
tvarka tuoj atstatoma, o taškas įskaitomas. Jei žaidėjas atlieka abu padavimus vietoj
kito žaidėjo, nauja tvarka išlieka iki seto pabaigos.

28. DIDŽIAUSIAS SETŲ SKAIČIUS

Vyrų susitikime gali būti sužaisti daugiausia penki setai, moterųir vaikų -trys
setai.

29. TEISĖJAI IR JŲ VAIDMUO

Susitikimuose, kuriems teisėjauja tik bokštelio teisėjas, jo sprendimas yra
galutinis. Bet susitikimuose, kuriems paskirtas ir vyriausiasis teisėjas, jo sprendimas
taisyklių klausimais yra galutinis ir nekintamas, neatsižvelgiant į bokštelio teisejo
sprendimą.

Susitikimuose, kurių metu bokštelio teisėjui padeda linijų ir tinklo teisėjai, jų
sprendimas kamuoliuko nusileidimo vietos klausimais yra galutinis, nebent jei,
bokštelio teisėjo nuomone, linijos teisejas akivaizdžiaį suklydo, jis gali pakeisti
padėjėjo sprendimą ar paskelbti peržaidimą. Vyriausiasis teisėjas negali keisti
bokštelio teisėjo sprendimo apie kamuoliuko kritimo vietą ar kokį kitą fakto
klausimą.

Jei limjos teisėjas negali spręsti, kur krito kamuoliukas, jis turi tuoj pat duoti
ženklą bokštelio teisejui, kuris ir turi tai nuspręsti. Jei ir bokštelio teisėjas negali
spręsti, kur krito kamuoliukas, taškas turi būti peržaistas.

Deviso taurės ar kitų komandinių susitikimų metu vydausiasis teisėjas taip pat
dirba aikšteleje. Šiųo atveju jis gali pakeisti bet kurį bokštelio teisėjo sprendimą
arba nurodyti j am paskelbti peržaidimą.

Vydausiasis teisėjas savo nuožiura gali bet kuriuo metu atidėti susitikimą dėl
blogų oro sąlygų, nepakankamo apšvietimo ar nepatenkinamos aikštelės paviršiaus
būklės. Bet kuriuo susitikimo atidėjimo atveju žaidejų pozicijos ir rezultatas išlieka
nekeičiamiJei vyriausiasis teisėjas ir žaidėjai nepriims kito sprendimo.

1 atvejis: Bokštelio teisėjas paskelbia peržaidimą, bet žaidėjas mano, kad
taškas netud būti peržaistas. Ar pakviesto vyriausiojo teisėjo sprendimas bus
lemiamas?

Sprendimas: Taip. Vydausiasis teisėjas sprendžia klausimus, susįjusius su
taisyklėmis. Tačiau situacįjąjam turi apibūdmti bokštelio teisėjas.

2 atvejis: Paskelbta, kad kamuoliukas krito užribyje, bet žaidėjas įrodinėja, kad
kritimas buvo geras. Ar šiuo atveju vyriausiojo teisėjo sprendimas bus lemiamas?

Sprendimas: Ne. Vyriausiasis teisėjas negali keisti bokštelio teisėjo sprendimo
apie kamuoliuko kritimo vietą.

3 atvejis: Ar gali limjos teisejas pakeisti savo sprendimą, bokštelio teisėjui jau
paskelbus rezultatą?

Sprendimas: Taip, jei jis tai daro supratęs, kad klydo ir nedelsdamas.

4 atvejis. Ai gali bokštelio teisėjas pakeisti linįjos teisėjo sprendimą?
Sprendimas. Taip, jei linįjos teisejas akivaizdžiai klydo.

5 atvejis. Žaidėjas įsitikinęs, kad kamuoliukas krito aikštelės ribose, o tuo
metu linįjos teisėjas paskelbė uždbį. Ar gali bokštelio teisėjas pakeisti linįjos teisėjo
sprendimą?

Sprendimas. Ne. Bokštelio teisėjas negali keisti sprendimų žaidėjų apeliacijos
atveju.

6 atvejis. Ar gali bokštelio teisejas taško žaidimo pabaigoje pakeisti linįjos
teisėjo sprendimą, jei, jo nuomone, akivaizdi klaida buvo padaryta taško žaidimo
metu?

Sprendimas. Ne. Jei linįjos teisėjas padarė akivaizdžią klaidą, bokštelio
teisėjas turejo jį pataisyti tuojau pat.

30. ŽAIDIMO VIENTISUMAS IRPOILSIO PERTRAUKOS

Žaidimas turi būti vientisas nuo pat pirmojo padavimo iki susitikimo pabaigos
pagal šias taisykles:

a) jei pinnasis padavimas klaidingas, antrasis tun buti atliekamas nedelsiant.
Priimantysis turi taikytis prie priimtino paduodančiojo žaidimo tempo ir būti
pasiruošęs priimti paduodamą kamuoliuką. Keičiantis pusėmis tarp geimų nuo
paskutiniojo taško pabaigos iki pirmojo kito geime taško pradžios turi praeiti ne
daugiau kaip 1 min. 30 s. PoJkiekJaeno_sfitopmnojo geimo ir lemiamo eeimo metu
žąidėjai kejčiasi pusėmis be pertraukos. PoTciekvieno sužaisto seto daroma 2 mm.
'pSrtrauka 'Srp sctu. Atsifadus~ Kliačiai~ffūK'dančiaf palaikyfi vigfltisą^žaidimąT
"bokšieįnrtgisejas tūri veikti savo nuožiūra. Tumyrų organizatoriai gali nustatyti
leistiną pauzės tarp taškų žaidimo laiką, kuris negali viršyti 20 s;

b) žaidimas negali būti nutrauktas, atidėtas ar sustabdytas siekiant leisti
žaidėjui atgauti jėgas, atstatyti kvėpavimą ar fizinę būklę. Nežiūnnt to, traumos
atveju bokštelio teisėjas gali kiekvienam žaidėjui skirti 3 min. pertrauką tramnai
pašalinti;

  c) jei atsitiktų taip, kad ne dėl žaidejo kaltės jo drabužiai, avalynė ar kiti
žaidimui būtini reikmenys (išskyrus raketę) taps nebetinkami naudojimui, ir žaidėjas
nebenorės ar nebegalės tęsti žaidimo, bokštelio teisejas gali sustabdyti žaidimą, kad
žaidėjas galėtų vėl pasiruoštijam;

d) bokštelio teisejas savo nuožiūra bet kuriuo metu gali nutraukti ar sustabdyti
žaidimą, jei tai yra būtina ir daroma tinkamu laiku;

e) bet kuris žaidėjas po trijų setų (arbjLPa^dyieJŲ. kai žaidžia motervs. senjoraĮ
ar vaikai) turi teisę ng^ ikesmam nerįO_mia^-pmlsmL Be to, kai nuo žaidėjų
'nepnklausančios aplinkybės sukelia pertraukos būtinybę, bokštelio teisėjas gali
nutraukti susitikimą, jo nuomone, butinam laikui. Jei susitikimas nutrauktas ir
tęsiamas tik kitą dieną, tai poilsis gali būti skirtas po trijų (arba, žaidžiant moterims,
senjorams ar vaikams, po dviejų) tą dieną sužaistų setų (nebaigto seto užbaigimas
prilygmamas vienam sužaistam setui).

Varžybų ar susitikimo rengėjai savo nuožiūra gali keisti ar panaikinti šią
taisyklės dalį, bet turi apie tai pranešti prieš varžybas ar susitikimą. Šios taisyklės
galiojimą gali leisti tik Tarptautinė Teniso Federacija Deviso Taurės arba Federacįjų
Taurės varžybose;

f) organizacims bet kudo tumyro komitetas gali pats nustatyti apšilimo trukmę,
tačiau ji neturi viršyti 5 min. ir turi būti paskelbta iS ankgtoi

g) kai galipja patvirtinta nuobaudų sistema, bokštelio teisejas, priimdamas
sprendimus, turi vadovautisja;

h) už žaidimo vientisumo taisyklės nesilaikymą bokštelio teisėjas gali
diskvalifikuotijau anksčiau už tai įspėtą žaidėją.

31. PATARIMAI

Komandinįų susitikimų metu komandos kapitonas, sėdintis aikštelėje, gali
patarinėti žaidėjams tik jiems keičiantis pusėmis tarp sužaistų geimų, bet ne
keičiantis pusėmis tie-break geimo žaidimo metu.

Asmeninių susitikimų metu žaidėjams patarinėti griežtai draudžiama. Žaidėjai
privalo griežtai laikytis šios taisyklės. Už jos nesilaikymą bokštelio teisėjas gali
diskvalifikuoti jau anksčiau už tai įspėtą žaideją. Kai galioja patvirtinta nuobaudų
sistema, bokštelio teisėjas, priimdamas sprendimus, turi vadovautisja.

1 atvejis. Ar turi būti įspėtas žaidejas, kuriam patarinėjama ne tiesiogiai, o
ženklais?

Sprendimas. Bokštelio teisėjas turi spręsti, ar žaidėjui patarinėjama ar ne. Jei
teisėjas to nepastebi, kitas žaidėjas gali atkreipti į taijo dėmesį.

2 atvejis. Ai galima žaidėjui patarinėti jam nesant aikšteleje, pertraukos (30
taisyklės (e)) metu ar dėl kokios kitos priežasties?

Sprendimas. Taip. Patarinejimas neribojamas, kai žaidėjo nėra aikštelėje.

32. KAMUOLIUKŲ KEITIMAS

Pamiršus pakeisti kamuoliukus po nustatyto geimų skaičiaus klaidą reikia
atitaisyti prieš paduodant tam žaidėjui (ar porai dvejetų žaidime), kuris turėjo
paduoti naujais kamuoliukais. Po to kamuoliukai keičiami prieš susitikimą nustatyta
tvarka.

DVEJETŲ ŽAIDDMAS

33. DVEJETŲ ŽAIDIMAS

Visos vienetų žaidimo taisyklės sū žemiau pateiktais pakeitimais ir
papildymais galioja dvejetų žaidimui.

34. DVEJETŲ ŽAEDIMO ATKŠTELĖ

Dvejetų žaidimo aikštelė yra 10,97 m pločio, t.y. po 1,37 m platesnė abiejuose
aikšteles šonuose nei vienetų žaidimo aikštelė. Vienetų žaidimo aikštelės šoninių
limjų dalys nuo tinklo iki galinės padavimo linįjos vadinamos šoninėmis padavimo
linijomis. Kitais aspektais dvejetų žaidimo aikštelė analogiška vienetų žaidimo
aikštelei, aprašytai 1-oje taisykleje, išskyrus tai, kad limjos, atitinkaričios vienetų
žaidimo aikštelės šoninių Imįjų dalis, jungiančias galinę padavimo linįją ir galinę
linįją, yra nebūtinos.

35. PADAVIMŲ TVARKA DVEJETŲ ŽAIDIME

Padavimų tvarka turi būti nustatyta prieš kiekvieno seta- pradžia. Pora, turinti
paduoti pirmajame geime, turi susitarti, kuns iš partaerių tai darys, o jų vaižovai tun
susitarti, kims iš jų paduos antrajame geime. Žaidėjo, paduodančio pirmame geime,
partneris turi paduoti trečiame, o paduodančio antrajame - ketvirtame, ir taip toliau,
kol paaiškės seto laimėtojai.

1 atvejis. Dvejetų žaidime vienas iš žaidėjų nepasirodo aikštelėje, ojo partneris
sakosi galįs žaisti ir vienas prieš du. Arjis gali tai daryti?
Sprendimas. Ne.

36. PRIĖMIMŲ TVARKA DVEJETŲ ŽAIDIME

Prieš kiekvieno seto pradžią reikia nustatyti, kuds partnerių abiejose porose
priims kiekvieno geimo pirmąjį padavimą. Ši nustatyta tvarka negali būti keičiama
iki seto pabaigos. Priimančiosios poros žaidėjai turėtų priimti pakaitomis po vieną
tašką.

1 atvejis. Ar gali dvejetų žaidime paduodančiojo partneris atsistoti taip, kad
užstotų vaizdąpriimančiajam?

Sprendimas. Taip. Paduodančiojo partneris gali stovėti bet kurioje savo
aikštelės pusės nuo tinklo vietoje.

37. PADAVIMAS NE PAGAL EILĘ DVEJETŲ ŽAIDIME

Jei vienas partnerių paduos ne pagal nustatytą padavimų tvarką, ji turi būti
atitaisyta tik pastebėjus klaidą, o visi iki tol sužaisti taškai ir padavimų klaidos

36. PRIĖMIMŲ TVARKA DVEJETŲ ŽAIDIME

Prieš kiekvieno seto pradžią reikia nustatyti, kuds partnerių abiejose porose
priims kiekvieno geimo pirmąjį padavimą. Ši nustatyta tvarka negali būti keičiama
iki seto pabaigos. Priimančiosios poros žaidėjai turėtų priimti pakaitomis po vieną
tašką.

1 atvejis. Ar gali dvejetų žaidime paduodančiojo partneris atsistoti taip, kad
užstotų vaizdąpriimančiajam?

Sprendimas. Taip. Paduodančiojo partneris gali stovėti bet kurioje savo
aikštelės pusės nuo tinklo vietoje.

37. PADAVIMAS NE PAGAL EBLĘ DVEJETŲ ŽAIDIME

Jei vienas partnerių paduos ne pagal nustatytą padavimų tvarką, ji turi būti
atitaisyta tik pastebėjus klaidą, o visi iki tol sužaisti taškai ir padavimų klaidos

įskaitomi. Jei klaida pastebėta jau sužaidus geimą klaidinga tvarka, tai tokia nauja
tvarka ir lieka iki seto pabaigos.

38. PRIĖMEVtAS NE PAGAL TVARKĄ DVEJETŲ ŽAIDIME

Jei priimantieji geimo metu susikeis vietomis, tai ši nauja tvarka turės išlikti
iki geimo pabaigos, o kitame šios poros priimame geime turi būti atitaisyta seto
pradžioje nustatyta tvarka.

39. KLAIDINGAS PADAVIMAS DVEJETŲ ŽATOIME

Klaidmgais laikomi padavimai, atitinkantys 10 taisyklėje apibūdintus atvejus ir
tie, kurių metu kamuoliukas, prieš atšokdamas nuo aikštelės paviršiaus, liečia
paduodančiojo partnerį, jo drabužius ar raketę; bet jei kamuoliukas (kai padavimo
nereikia kartoti), prieš atšokdamas nuo aikštelės paviršiaus, liečia priimančiojo
partnerį, jo drabužius ar raketę, tai paduodantysis laiini tašką.

40. SMŪGIŲ SEKA DVEJETŲ ŽAIDIME

Kamuoliuką paeiliui tud smūgiuoti tai vienos, tai kitos poros bet kuris
žaidėjas. Jei žaidėjas paliečia žaidime esantį kamuoliuką pažeisdamas šiątaisyklę, jo
varžovai laimi tašką. 

VARZYBŲ TEISĖJŲ KOLEGIJA

Varžybų teisėjų kolegiją sudaro vyriausiasis teisėjas, vydausiojo teisėjo
pavaduotojas ir bokštelio teisėjai.

1. VYRIAUSIASIS TEISĖJAS

Varžybų vyriausiasis teisėjas privalo:

1.1. Būti atsakingas už galutinę varžybų nuostatų, teniso taisyklių ir žaidejų
elgesio taisyklių mterpretaciją bei taikymą tų vaižybų metu.

1.2. Prieš varžybas supažmdmti visus varžybų teisėjus su varžybų nuostatais ir
kitomis galiojančiomis taisyklėmis.

1.3. Paskirti vynausiojo teisėjo pavaduotoją ir prižiūrėti, ar šis teisingai atlieka
savo pareigas.

1.4. Patvirtmti bokštelio ir linįjų teisejų paskyrimus.

1.5. Keisti bokštelio ar linįjos teisejus ar kamuolius paduodančius vaikus, jei
tai pagerintų susitikimo eigą.

1.6. Patikrinti, ar kiekviena aikštelė, tinklas ir jo stulpeliai atitinka teniso
taisyklių reikalavimus ir ar kiekvienoje aikšteleje yra tinkamai įrengti:

a) bokštelio teisėjo bokštelis:

- bokštelis turėtų būti mažiausiai 1,82 m ir daugiausiai 2,44 m aukščio;

- bokštelis turėtų stovėti ant įsivaizduojamo tinklo limjos tęsinio maždaug
0,9 m nuo stulpelio, laikančio tinklą;

b) linijų teisėjų kėdės:

- padavimo ir galinių linįjų teisėjų kėdės turi stovėti ant atitinkamų linijų
tęsimų ne mažiau kaip 3,7 m nuo šomnių aikštelės linįjų. Be to, jos neturi
stovėti aukščiau aikštelės paviršiaus;

- vidurinės padavimo Imįjos ir šoninių linijų teisėjų kėdės turėtų stovėti
aikštelės kampuose;

- šviečiant saulei Imįjų teisėjų kėdės turi stovėti taip, kad teisėjai nesėdėtų
veidu į saulę;

- saulei nešviečiant limjų teisėjų kėdės turi stovėti kitame aikštelės šone
nei bokštelio teisėjo bokštelis;

c) tinklo teisėjo kėdė:

- tinklo teisėjo kėdė turi stovėti prie tinklą laikančio stulpelio ir, jei
įmanoma, kitame tinklo gale nei bokštelio tiesėjo bokštelis;

d) žaidėjų kėdės:

- žaidėjų kėdės turi stovėti abiejose bokštelio teisėjo bokštelio šonuose.

1.7. Patikrmti, ar sienos ir reklaminės ar kitos iškabos, patenkančios į žaidejų
akiratį, nėra baltos, geltonos ar kitos šviesios spalvos.

1.8. Informuoti žaidėjus apie žaidimo sąlygas (kamuoliukus, kamuoliukų
skaičių ir keitimą, aikštelių dangą ir kitus klausimus) prieš varžybų pradžią.

1.9. Visiems žaidėjams prieinamoje vietoje įrengti oficialią skelbimų lentą ir
infonnuoti apie tai žaidėjus.

1.10. Informuoti visus žaidėjus apie oficialų vaižybų laiką ir jį rodančio
laikrodžįo buvimo vietą.

1.11. Pasldrti vieną ar kelis žaidėjų atstovus, kurie stebėtų lentelių sudaiymą.
1.12.Sudaryti atrankiiiių ir pagrindinių varžybų lenteles.

1.13. Prieš sudarinėdamas lenteles gauti iš varžybų organizatorių Wild Card
statusą turinčių žaidėjų sąrašą (priimtų į varžybas be atrankos).

1.14. Sudarinėti kiekvienos dienos susitikimų tvarkaraštį. Kartą paskelbto
susitikimų tvarkaraščio negalima keisti.

Kvalifikaciniai susitikimai. Kvalifikaciniai susitikimai turi būti baigti dieną
prieš prasidedant pagrindinės lentelės susitikimams. Jei žaidėjai turi žaisti daugiau
nei vieną kvalifikacinį susitikimą tą pačią dieną, susitikimų tvarka tvarkaraštyje
turėtų atitikti jų tvarką lentelėje: iš viršaus į apačią arba iš apačios į viršų.

Pagrindinės lentelės susitikimai. Jei žaidejas žaidžia vienetų ir dvejetų
susitikimus tą pačią dieną, jo dvejetų susitikimai tim prasidėti po vienetų
susitikimų.

1.15. Įsitikinti, kad gruntmės aikštelės yra sušepečiuotos ir kad linįjos yra
nuvalytos prieš kiekvieno susitikimo pradžią.

1.16. Spręsti, ar aikštelė tinkama žaidimui ir ar reikia (kiir įmanoma) įjungti
dirbtinį apšvietimą.

1.17. Nustatyti tam tikrą vietą, iš kurios žaidėjai turi būti kviečiami žaisti pagal
tvarkaraštyje nurodytą eilės tvarką, ir informuoti apie tai žaidėjus. Žaidejai turi būti
pasiruošę žaisti, kai tik bus pakviesti.

1.18. Spręsti, ar susitikimas tud būti perkeltas į kitą aikštelę, ar nutrauktas
(dėl lietaus, tamsos ar kitų neišvengiamų priežasčių). Jei įmanoma, susitikimas turi
būti perkeliamas arba sustabdomas setui pasibaigus, arba kai sete sužaistų geimų
suma yra lyginė.

1.19. Vaižybose su piniginėmis baudomis už žaidėjų elgesio taisyklių
pažeidimą skirti pinigines baudas taisykles pažeidusiems žaidėjams.

1.20. Būti aikštyne, kuriame vyksta varžybos, visų susitikimų metu.

1.21. Varžyboms pasibaigus, ne vėliau kaip per dešimt (10) dienų išsiųsd visų
varfybų lentelių su susitikimų rezultatais kopįjas LTS tenisininkų reitingų
sudarinėtojams.

1.22. Vyriausiasis varžybų teisėjas negali būti bokštelio ar linijos teisėju tose
varžybose.

2. VYRIAUSIOJO TEISĖJO PAVADUOTOJAS

Jei varžybose nėra vyriausiojo teisėjo pavaduotojo, čia pateiktas jo pareigas tud
atlikti vyriausiasis teisejas.

Varžybų vyriausiojo teisėjo pavaduotojas privalo:

2.1. Surinkd varžyboms reikiamą kompetentingų teisėjų skaičių.

2.2. Sudaryti varžybose dirbusių teisėjų sąrašą ir pateikti jį vyriausiajam
teisėjui. Varžyboms pasibaigus tokį pat sąrašą, tik papildytą teisėjautų susitikimų
skaičiumi (atskirai pažymint pusfinalius ir finalus), ne vėliau kaip per dešimt (10)
dienų išsiųsti LTS.

2.3. Pagal susitikimų tvarkaraštį sudaryti teisėjų tvarkaraštį ir pateikti jį
vyriausiajam teisėjui patvirtinti.

2.4. Būti aikštyne, kuriame vyksta varžybos, visų susitikimų metu.

2.5. Padėti vyriausiajam teisėjui atliktijo pareigas.

2.6. Vyriausiojo varžybų teisėjo pavaduotojas negali būti bokštelio ar limjos
teisėju tose vaižybose, nebent vyriausiojo teisėjo nurodymu.

3. BOKŠTELIO TEISĖJAS

Bokštelio teisėjas privalo:

3.1 Būti gerai susipažinęs su teniso taisyklėmis, varžybų nuostatais ir žaidėjų
elgesio taisyklėmis.

3.2. Varžybų metu vilkėti teisejo unifonną ar drabužius, nurodytus vydausiojo
teisėjo.

3.3. Sužinoti teisingą žaidejų vardų ir pavardžių tarimą ir kirčiavimą.

3.4. Būti aikštelėje prieš ten ateinant žaidėjams.

3.5. Prieš susitikimui prasidedant susitikti su žaidejais, kad:

a) atsakytų į žaidėjus dommančius klausimus;

b) dalyvaujant abiem žaidėjams ar komandoms išmesti monetą padavimo/pri-
ėmimo pasirinkimo teįsės išaiškinimui dar prieš prasidedant apšilimui. Jei
susitikimas yra nutrauktas prieš susitikimui prasidedant, burtai lieka, bet žaidėjai
gali rinktis iš naujo;

c) patikrinti, ar žaidejų apranga atitinka žaidejų elgesio taisyklių reikalavimus.
Jei žaidėjas nespėja pakeisti aprangos per penkias (5) minutes, jis pradedamas
bausti kas dvidešimt (20) sekundžių jo varžovui įskaitant po tašką. Jei žaidėjas nėra
pasimošęs žaidimui praėjus penkiolikai (15) minučių, jam įskaitomas
pralaimėjimas.

3.6. Turėti rankinį sekundometrą apšilimo, dvidešimties (20) sekundžių tarp
sužaistų taškų, devyniasdešimties (90) sekundžių žaidėjams keičiantis pusėmis ir
kitiems reikalingiems laiko periodams matuoti.

3.7. Būti paniošęs pakankamą naujų kamuoliukų skaičių keitimui ir keletą
naudotų kamuoliukų.

3.8. Priimti galutinį sprendimąfaktųklausimais.

3.9. Sekti, kad visi žaidėjai ir teisėjai aikštelėje laikytųsi taisyklių.

3.10. Keisti linijos teisėjus, jei tai pagerintų susitikimo teisėjavimą.

3.11. Žaidejui prašant priimti. pirminį sprendimą taisyklių klausimais, galutinį
sprendimą palikdamas vyriausiajam.teisėjui.

3.12. Skelbti rezultatą po kiekvieno sužaisto taško.

3.13. Dubliuoti linįjos ar tinklo teisėją, jei šis vėluoja, arba tyliai skelbti savo
sprendimus, arba patvirtinti jų sprendimus, jei kamuoliukas krito labai arti linįjos.

3.14. Pildyti LTS susitikimo protokolą.

3.15. Garsiai ir aiškiai keisti linijų teisejų sprendimus tik akivaizdžios klaidos
atveju ir iškart po to, kai klaida padaryta,. Akivaizdūs peržengimai padavimo metu,
nepastebėti linijos teisejo, turi būti fiksuojami bokštelio teisėjo.

3.16. Būti atsakingas už kamuoliuko žymės tikrinimą (tik gruntinėse
aikštelėse).

3.17. Dėti visas pastangas publikai kontroliuoti. Kai žiūrovai trukdo susitikimo
eigą, bokštelio teisėjas turi įjuos mandagiai kreiptis ir prašyti pągalbos.

3.18. Vadovauti kamuoliukus paduodantiems vaikams susitikimo metu, kadjie
padėtų, o ne trukdytų žaidėjams.

3.19. Bnti atsakingas už kamuoliukų keitimus ir tikrinimą, ar kamuoliukai
tinkami žaidimui. Bokštelio teisėjas turi būti tikras, kad pakankanias kamuoliukų
skaičius yra žaidime. Pamesti kamuoliukai turi būti pakeisti tinkamu metu.
Reikalingas kamuoliukų dėžučių kiekis turi būti atidaiytas ir patikrintas kiek
anksčiau prieš kamuoliukų keitimą, kad būtų išvengta didelių pauzių.

3.20. Spręsti, ar aikštelė tinkama žaidimui. Jei aikštelė pasidaro netinkama
žaidimui, bokštelio teisėjas tun sustabdyti susitikimą ir pranešti apie tai
vyriausiajam teisėjui. Sustabdžius susitikimą, iki pradedant žaisti vėl, bokštelio
teisejas turi būti tikras, kad jis ir kiti to susitikimo teisėjai yra pasiruošę bet kuriuo
metu tęsti susitikimą.

Jei įmanoma, susitikimas turi būti sustabdomas setui pasibaigus arba kai sete
sužaistų geimų suma yra lyginė.

Sustabdydamas žaidimą bokštelio teisėjas LTS susitikimo protokole turi
pažymėti rezultatą, žaidejų pozicįjas, paduodančiojo pavardę ir laiką sustabdymo
momentu bei surinkti visus kamuoliukus.

3.21. Susitikimui pasibaigus aptarti su vyriausiuoju teisėju susitikimo metu
užfiksuotus žaidėjų elgesio taisyklių pažeidimus ir pritaikytas nuobaudas.

4. LINUOS TEISĖJAS

• Linįjos teisėjas privalo:

4.1. Varžybų metu vilkėti teisėjo uniformą ar drabužius, nurodytus vyriausiojo
teisėjo.

4.2. Nevėluoti į paskirtus susitikimus.

4.3. Būti vietoje, iš kurios geriausiai matosijam paskirta liiiija.

4.4. Spręsti apie kamuoliuko kritimąjam paskirtos linįjos atžvilgiu ir nereikšti
savo nuomonės apie kitų linijų teisėjų sprendimus.

4.5. Fiksuoti peržengimus padavimo metu, jei paskirtas ant galinės, šoninės ar
vidurinės padavimo linįjos.

4.6. Aiškiai rodyd gestą ,,nemačiau", jei nepajėgus spręsti apie kamuoliuko
kritimo vietą.

4.7. Padaręs klaidą iškart pasitaisyti.

4.8. Niekada neskelbti sprendimo, kol kamuoliukas dar nenukrito.

4.9. Tylėti, jei bokštelio teisėjas pakeičia jo sprendimą. Visus žaidėjų

priekaištus nukreipti į bokštelio teisėją.

4.10. Tik užfiksavęs bokštelio teisejo nepastebėtą žaidėjų elgesio taisyklių
pažeidimątuoj pat pranešti apie tai bokštelio teisėjui.

4.11. Negaudyti kamuoliukų ir nelaikyti rankšluosčių žaidėjams.

4.12. Nesikalbėti su žiūrovais.

4.13. Niekada neploti žaidėjams.

4.14. Neišeiti iš aikštelės be bokštelio teisėjo leidimo.

5. VARŽYBŲ GYDYTOJAS

Kiekvieno susitikimo metu aikštyno, kuriame rengiamos varžybos, teritorijoje
turi būti bešališkas varžybų gydytojas.

     VARŽYBŲ LENTELIŲ SUDARYMAS

1. VIENERIOS VARŽYBOS

Kiekvienas žaidėjas gali dalyvauti tik vieneriose varžybose tuo pačiu metu.
Dalyvavimas tų pačių varžybų sldrtingose amžiaus grupėse laikomas dalyvavimu
keleriose varžybose ir yra šios taisyklės pažeidimas.

2. REGISTRACIJA

Visi žaidėjai turi užsiregistruoti pas varžybų vyriausiąjį teisėją iki tam tikro iš
anksto nustatyto ir paskelbto laiko.

Dvejetų komandos tud užsiregistmoti pas varžybų vyriausiąjį teisėją iki
nustatyto ir iš anksto paskelbto laiko. Vydausiasis teisėjas pats nustato registracijos
pabaigos laiką, kuris negali būti ankstesnis nei piimosios varžybų dienos keturiolikta
(14) valanda.

3. SĖJAMI ŽAIDĖJAI

Pasibaigus registracįjai vyriausiasis teisėjas turi sudaryti sėjamų žaidėjų sąrašą,
t.y. atrinkti tam tikrą skaičių žaidėjų, užimančių aukščiausias vietas reitinge ir
surašyti juos atitinkama tvarka. Šio sąrašo sudarymui turi būti naudojamas kiek
galima naujesnis reitingas. Sėjamų žaidejų skaičius priklauso nuo varžybų dalyvių
skaičiaus:

128 žaidėjų ar komandų lentelėje sėjama          16 žaidejų ar komandų;

48,56 ar 64 žaidėjų ar komandų lentelėje sėjama   16 žaidėjų ar komandų;

24 ar 32 žaidejų ar komandų lenteleje sėjami      8 žaidėjai ar komandos;

16 žaidėjų ar komandų lentelėje sėjami           4 žaidėjai ar komandos;

8 žaidėjų ar komandų lentelėje sejami            2 žaidėjai ar komandos.

4. LENTELĖS SUDARYMAS

Kiekviena lentelė tud būti sudaroma viešai, dalyvaujant bent dviem žaidėjams,
vienas iš kurių tim buti miesto ar valstybės, kurioje rengiamos vaižybos, svečias.
Lentelė turi būti sudaroma tokiu būdu:

a) sėjamų žaidėjų ar komandų paskirstymas:

16 žaidėjų ar komandų lentelėje:

- žaidejas, užimantis aukščiausią poziciją sėjamų žaidėjų sąraše, įrašomas į
pirmąją (1) eilutę. Žaidėjas, užimantis antrąją pozicįją, įrašomas į šešioliktąją (16)

eilutę;

- trečią ir ketvirtą pozicįją užiinantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis
ištrauktas įrašomas į penktąją (5) eilutę, antrasis ištrauktas - į dvyliktąją (12) eilutę;

32 žaidėjų ar komandų lentelėje:

- žaidėjas, užimantis aukščiausią poziciją sėjamų žaidėjų sąraše, įrašomas į
pirmąją (1) eilutę. Žaidėjas, užimantis antrąją pozicįją, įrašomas į trisdešimt antrąją
(32) eilutę;

- trečią ir ketvirtą pozicįją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis
ištrauktas įrašomas į devintąją (9) eilutę, antrasis ištrauktas - į dvidešimt ketvirtąją
(24)eilutę;

- penktą ir šeštą pozicįją užimantys žaidejai traukiami burtais. Pirmasis
ištrauktas bus įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Septmtą ir
aštuntą pozicįją užimantys žaidejai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas bus
įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatmę. Abu žaidėjai, kurie bus įrašyti į
viršutinę lentelės pusę, traukiami burtais. Pinnasis ištrauktas įrašomas į aštuntąją
(8) eilutę, antrasis - į šešioliktają (16) eilutę. Abu žaidejai, kurie bus įrašyti į
apatinę lentelės pusę, traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas įrašomas į
septynioliktąją (17) eilutę, antrasis - į dvidešimt penktąją (25) eilutę;

Pastaba. 24 žaide/ų lentelėje visi astuoni pasėti iaidėjai neturi varžoviį
pirmajame varžybiį rate ir automatiSkai patenka į antrą/į ratą.

64 žaidėjų ar komandų lentelėje:

- žaidėjas, užimantis aukščiausią pozicįją sėjamų žaidejų sąraše, įrašomas į
pirmąją (1) eilutę. Žaidejas, užimantis antrąją pozicįją, įrašomas į šešiasdešimt
ketvirtąją (64) eilutę;

- trečią ir ketvirtą poziciją užimantys žaidejai traukiaini burtais. Pinnasis
ištrauktas įrašomas į septynioliktąją (17) eilutę, antrasis ištrauktas - į keturiasdešimt
aštuntą (48) eilutę;

- penktą ir šeštą poziciją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis
ištrauktas bus įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Septmtą ir
aštuntą pozicįją užimantys žaidejai traukiami burtais. Pinnasis ištrauktas bus
įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Abu žaidėjai, kurie bus įrašyti į
viršutinę lentelės pusę, traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas įrašomas į šešioliktąją
(16) eilutę, antrasis - į trisdešimt antrąją (32) eilutę. Abu žaidėjai, kurie bus įrašyti į
apatinę lentelės pusę, traukiami burtais. Pinnasis ištrauktas įrašomas į trisdešimt
trečiąją (33) eilutę, antrasis - į keturiasdešimt devintąją (49) eilutę;

- devintą ir dešimtą poziciją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pinnasis
ištrauktas bus įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Vienuoliktą ir
dvyliktą pozicįją užimantys žaidejai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas bus
įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Tryliktą ir keturioliktą pozicįją
užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas bus įrašytas į viršutinę
lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Penkioliktą ir šešioliktą pozicįją užimantys
žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas bus įrašytas į viršutinę lentelės pusę,
antrasis - į apatinę. Visi keturi žaidėjai, kurie bus įrašyti į viršutinę lentelės pusę,
traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas įrašomas į aštuntąją (8) eilutę, antrasis - į
devintąją (9) eilutę, trečiasis - į dvidešimt ketvirtąją (24) eilutę, ketvirtasis - į
dvidešimt penktąją (25) eilutę. Visi keturi žaidejai, kurie bus įrašyti į apatinę

lentelės pusę, traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas įrašomas į keturiasdešimtąją
(40) eilutę, antrasis - į keturiasdešimt pinnąją (41) eilutę, trečiasis - į
penkiasdešimt šeštąją (56) eilutę, ketvirtasis - į penkiasdešimt septintąją (57) eilutę;

1 pastaba. 48 žaidėjų lentelėje visi sesiolika pasėtiį žaidėjit neturi varžovų_
pirmajame varzybii rate ir automatiSkai patenka į antrqfį ratą.

2 pastaba. 56 žaidėjii lentelėje pinni astuoni sėjamų žaidėjit sąrašo žaidėjai
neturi varžavitpirmajame varžybų rate ir automatiSkai patenka į antrąfį ratą.

128 žaidėjų ar komandų lentelėje:

- žaidėjas, užimantis aukščiausią poziciją sejamų žaidėjų sąraše, įrašomas į
pinnąją (1) eilutę. Žaidėjas, užimantis antrąją poziciją, įrašomas į šimtas dvidešimt
aštuntąją (128) eilutę;

- trečią ir ketvirtą pozicįją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis
ištrauktas įrašomas į trisdešimt trečiąją (33) eilutę, antrasis ištrauktas - į
devyniasdešimt šeštąją (96) eilutę;

- penktą ir Seštą poziciją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pinnasis
ištrauktas bus įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Septintą ir
aštuntą pozicįją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas bus
įrašytas į virSutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Abu žaidėjai, kude bus įrašyti į
viršutmę lentelės pusę, traukiaini burtais. Pirmasis ištrauktas įrašomas į trisdešimt
antrąją (32) eilutę, antrasis - į šešiasdešimt ketvirtąją (64) eilutę. Abu žaidėjai,
kurie bus įrašyti į apatinę lentelės pusę, traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas
įrašomas į šešiasdešimt penktąją (65) eilutę, antrasis - į devyniasdešimt septintąją
(97) eilutę;

- devintą ir dešimtą pozicįją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pinnasis
ištrauktas bus įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Vienuoliktą ir
dvyliktą pozicįją užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pinnasis ištrauktas bus
įrašytas į viršutinę lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Tryliktą ir keturioliktą poziciją
užimantys žaidėjai traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas bus įrašytas į viršutinę
lentelės pusę, antrasis - į apatinę. Penkioliktą ir šešioliktą pozicįją užimantys
žaidejai traukiami burtais. Pinnasis ištrauktas bus įrašytas į viršutinę lentelės pusę,
antrasis - į apatinę. Visi keturi žaidėjai, kude bus įrašyti į viršutinę lentelės pusę,
traukiami burtais. Pinnasis ištrauktas įrašomas į šešioliktąją (16) eilutę, antrasis - į
septynioliktąją (17) eilutę, trečiasis - į keturiasdešimt aštuntą (48) eilutę, ketvirtasis
- į keturiasdešimt devintąją (49) eilutę. Visi ketud žaidėjai, kurie bus įrašyti į
apatinę lentelės pusę, traukiami burtais. Pirmasis ištrauktas įrašomas į
aštuoniasdešimtąją (80) eilutę, antrasis - į aStuoniasdešimt pirmąją (81) eilutę,
trečiasis - į šimtas dvyliktąją (112) eilutę, ketvirtasis - į šimtas tryliktąją (113)
eilutę;

b) likusieji žaidėjai:

visi likusieji žaidėjai traukiami burtų keliu ir įrašomi į visas likusias laisvas
lentelės eilutes, pradedant viršutine laisva eilute ir baigiant apatine laisva eilute.

SKIRTINGŲ VALSTYBIŲ ŽAIDĖJŲ ĮRAŠYMAS Į SĖJAMŲ
ŽAIDĖJŲ SĄRASĄ

Jei varžybose dalyvauja skirtingų valstybių atstovai ir nė vienas neturi
tarptautinio reitingo taškų, jų pozicįjos sejamų žaidejų sąraše nustatomos pagal jų
nacionalinius reitingus ir burtų keliu.

Žaidėjai turėtų būti suskirstyti į grupes pagal jų atstovaųjamas valstybes.
Kiekvienos gmpės žaidėjų sąraše žaidėjai tud būti surašyti jų pasiskirstymą
nacionaliniame reitinge atitinkančia tvarka.

Sėjamų žaidėjų sąrašas sudaromas burtų pagalba. Kiekvienai valstybei
priskiriamas toks žetonų skaičius, kiek jos atstovų dalyvauja vaižybose. Bendras
žetonų skaičius turi atitikti visų vaižybų žaidėjų skaičių.

Toliau žetonai sumaišomi ir traukiami po vieną. Ištraukus tam tikrai valstybei
priskirtą žetoną, į sąrašą įrašomas pajėgiausias tos valstybės žaidėjas. Tokiu budu
nustatomas skirtmgų valstybių žaidėjų pasiskirstymas sėjamų žaidejų sąraše.

Pastaba. Zaidėjai, atvykstantys iš kitų valstybių, patys turi atsivežti savo
nacionalinius reitingus. Jei jie to nepadaro, jie neturėtiį patekti į sėjamų_ žaidėjii
sąrasą.

2 priedas

SĖJAMŲ KOMANDŲ SĄRAŠO SUDARYMAS DVEJETŲ
VARŽYBOSE

Sėjamų komandų sąrašas turi būti sudaromas pagal Lietuvos temsininkų
reitingą, kadangi atskiras dvejetų žaidejų reitingas dar nėra sudarinėjamas.

Į sėjamų komandų sąrašą komandos įrašomos remiantis šiomis pirmenybėmis:

1. Žaidėjas, turintis vietą pasauliniame dvejetų reitinge, + žaidėjas, turintis
vietą pasauliniame dvejetų reitinge.

2. Žaidėjas, turintis vietą pasaulimame dvejetų reitinge, + žaidėjas, tnrintis
vįetą Lietuvos tenisimnkų reitinge.

3. Žaidėjas, turintis vietą Lietuvos tenisminkų reitinge, + žaidėjas, turintis
vietą Lietuvos temsimnkų reitinge;

4. Žaidėjas, turintis vietą Lietuvos temsininkų reitinge, + žaidejas, neturintis
vietos jokiame reitinge;

5. Žaidėjas, neturintis vietos jokiame reitinge, + žaidėjas, neturintis vietos
jokiame reitinge.

ŽAIDĖJŲ ELGESIO TAISYKLĖS IR
NUOBAUDŲ SISTEMA LIETUVOS TENISO SĄJUNGOS
VARŽYBOSE

1. PASKIRTIS IR TIKSLAS

Lietuvos Teniso Sąjunga (LTS) įveda šias žaidejų elgesio taisykles, siekdama
sukurti ir palaikyti garbingus ir pagrįstus žaidėjų elgesio standartus bei ginti žaidėjų,
žiūrovų ir varžybų organizatorių teises ir teniso žaidimo garbę.

2. VYRIAUSIASIS TEISĖJAS

Vaižybų vyriausiasis teisėjas yra reikšmingiausias asmuo, atsakingas už
vaižybų nuostatų, teniso taisyklių ir žaidėjų elgesio taisyklių interpretaciją bei
taikymą tų varžybų metu.

3. GALIOJIMAS

Šios žaidėjų elgesio taisyklės galioja visose LTS rengiamuose varžybose.

4. ŽAIDĖJŲ ELGESIO TAISYKLĖS

4.1. Bendros nuostatos

Kiekvienas žaidėjas susitikimų metu ir tuo metu, kai jis yra aikštyno, kuriame
rengiamos LTS vaižybos, teritorijoje, tud elgtis garbingai ir sportiškai. Čia pateiktos
taisyklės galioja kiekvieno žaidėjo, esančio aikštyno, kuriame rengiamos LTS
varžybos, teritorijoje, elgesiui.

4.2. Punktualumas

Susitikimai turi prasidėti tvarkaraštyje nurodytu laiku, arba - jei susitikimo
pradžios laikas tvarkaraštyje yra apytikslis ar visai nenurodytas - kai žaidėjai yra
pakviesti į aikštelę. Susitikimų tvarkaraštis tud buti pasirašytas vyriausiojo teisejo ir
iškabintas žaidėjams žinomoje ir matomoje vietoje. Paskelbtas tvarkaraštis negali
būti keičiamas ar taisomas be vyriausiojo teisėjo patvirtinimo.

Žaidėjai turi būti pasimošę pradėti susitikimą nustatytu laiku. Jei žaidėjas nėra
pasiruošęs pradėti susitikimą praėjus penkioms (5) ininutėms nuo tvarkaraštyje
nurodyto laiko ar žaidėjų pakvietimo į aikštelę (jei laikas tvarkaraštyje nenurodytas
ar nurodytas apytiksliai), jis pradedamas bausti, kas dvidešimt sekundžių jo varžovui
įskaitant po tašką, ikijis bus pasimošęs pradėti susitikimą.

Jei žaidėjas nėra pasimošęs pradėti susitikimą praejus penkiolikai (15) minučių
nuo tvarkaraštyje nurodyto laiko ar žaidėjų pakvietimo į aikštelę (jei laikas

tvarkaraštyje nenurodytas ar nurodytas apytiksliai), jam įskaitomas pralaimėjimas,
nebent, atsižvelgdamas į aplinkybes, vyriausiasis teisėjas nusprendžia kitaip.

Varžybose su pinigmiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos
piniginės baudos, tačiaujos negali panaikinti žaidejui įskaitomo pralaimėjimo.

4.3. Apranga

Žaidėjų vilkima apranga tud būti švari, tvarkinga ir tinkama tenisui.

Marškiniai, marškįnėliai be atlenkiamų apykaklių, be rankovių ar ilgomis
rankovėmis, kitoms sporto šakoms skirtos kelnės ir panašūs drabužiai laikomi
netinkamais. Žaidėjas, abejojantis savo aprangos tinkamumu, turėtų pasitarti su
vyriausiuoju teisėju.

Vyrų dvejetų susitikimuose komandos turi būti apsirengusios iš esmės
identiškai (pvz., tamsioinis kelnėmis ir baltais marškinėliais).

Hgą aprangą žaidėjai gali vilkėti tik apšilimo metu, nebent atsiivelgdamas į
aplinkybes vyriausias teisejas nusprendžia kitaip ir praneša iš anksto.

Žaidejai, kurių apranga neatitinka čia pateiktų reikalavimų, gali būti bokštelio
teisėjo ar vyriausiojo teisėjo paprašyti tuoj pat persirengti. Jei žaidėjas to nepadaro
per penkias (5) minutes ar atsisako tą padaryti, jis pradedamas bausti, kas dvidešimt
sekundžių jo varžovui įskaitant po tašką iki jis bus pasiruošęs pradėti susitikimą.

4.4. Savavališkas išėjimas iš aikštelcs

Nė vienas žaidėjas apšilimo ir susitikimo metu be bokštelio teisejo leidimo
negali išeiti iš aikštelės. Už šios taisyklės pažeidimą vyriausiasis teisėjas žaidėjui
gali įskaityti pralaimėjimą.

Varžybose su pinigiiiiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos
piniginės baudos, tačiaujos negali panaikmti žaidėjui įskaitomo pralaimėjimo.

4.5. Ceremonijos

Žaidėjai, iškovoję prizines vietas, privalo dalyvauti prizų įteikimo
ceremonįjose, nebent, vyriausiajam teisėjui sutinkant, pagrįstai negali to padaryti.

4.6. Delsimas be priežastics

Žaidėjai turi pradėti susitikimą bokštelio teisėjo nurodymu tik pasibaigus
apšilimui skirtam laikui. Žaidimas neturi būti užlaikomas dėl jokių nepagrįstų
priežasčių (tame tarpe neribotų natūralių fizinės būklės praradimų).

Laikas tarp lošiamų taškų neturi viršyd 20 s, o pertrauka tarp geimų keičiantis
pusėinis neturi viršyti 1 min. 30 s. Jei pinnasis padavimas klaidingas, antrasis turi
būti paduodamas tuoj pat. Priimantysis turi taikytis prie priimtino paduodančiojo
žaidimo tempo ir būti pasimošęs priimti paduodamąkainuoliuką.

Delsimas dėl natūralaus fizmės būklės praradimo, traumos ar atsisakymo žaisti
yra šios taisyklės pažeidimas.

Už pirmą šios taisyklės pažeidimą žaidėjas turi būti įspėtas, o už kiekvieną kitą
baudžiamas įskaitant taškąjo varfovui. Tačiaujei žaidėjas atsisako žaisti bokštelio

teisėjui paraginus ar tuoj po šios taisyklės pažeidimo fiksavimo, jis turi buti
baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą.

4.7. Keiksmažodžiai

Žaidėjai negali keikds aikštyno teritorijoje. Vaižybose su pimginiais prizais už
šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to, už šios
taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti
baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą.

Keikimusi laikomas aiškus ir pakankamai garsus, kad girdėtų bokštelio teisėjas,
limjų teisėjai, žiūrovai ar asmenys, paduodantys kamuoliukus, nešvankių ar
įžeidžiančių žodžių ištarimas.

4.8. Treneriai ir jų patarimai

Treneriai neturi patarmėti žaidėjams susitikimo metu. Bet kokio tipo
komunikavimas - vizualinis ar garsinis - tarp žaidėjo ir trenerio yra laikomas
patarinėjimu. Žaidėjai taip pat atsakingi ir baudžiami, jeigujų treneriai:

a) keikiasi aikštyno teritorijoje;

b) rodo nešvankius ar įžeidžiančius gestus aikštyno tedtorijoje;

c) įžeidineja teisėjus, vaižovus, žiūrovus ar kitus asmenis aikštyno teritorijoje;

d) mėgina vartoti ar vartoja fizinę jėgą prieš teisėjus, varžovus, žiūrovus ar kitus
asmenis aikštyno teritorijoje.

Varžybose su pmiginiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos
piniginės baudos. Be to, už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu)
metu žaidėjas turi būti baudžiamas pagal tdjų pakopų baudimo sistemą.
Atsižvelgdamas į aplinkybes vaižybų vyriausiasis teisėjas gali paprašyti trenerį
pasitraukti iš aikštyno teritorijos. Jei treneris atsisako tą padaiyti, žaidėjui gali būti
įskaitytas pralaimėjimas.

4.9. Nešvankūs ir įžeidžiantys gestai

Žaidėjai aikštyno teritorijoje negali demonstmoti jokių nešvankių ar
įžeidžiančių gestų. Vaižybose su pinigmiais prizais už šios taisyklės pažeidimą gali
būti nustatytos pmiginės baudos. Be to, už šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu
su apšilimu) metu žaidėjas tun būti baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą.

Nešvankiais ar įžeidžiančiais gestais laikomi rankomis, rakete ar kamuoliukaįs
atliekami ženklai, turintys nešvankią ar įžeidžiančią prasmę.

4.10. Piktnaudžiavimas kamuoliukais

Ne taško žaidimo metu žaidėjas netud sąmoningai ir/ar agresyviai smūgiuoti,
mėtyti ar spardyti teniso kamuoliuko aikštyno teritorijoje. Vaižybose su pinigimais
prizais už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to, už
šios taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metii žaidėjas turi būti
baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą.

Piktnaudžiavimu kamuoliuku laikomas sąmonmgas kamuoliuko išmušimas už
aikštelės ribų, pavojingas kamuoliuko smūgiavimas aikštelės ribose ar smūgiavimas
su neigiamomis pasekmėmis.

4.11. Piktnaudžiavimas rakete ar kitu inventoriumi

Žaidėjas netud sąmoningai ir/ar agresyviai trenkd, mesti ar spardyti raketės ar
kito inventoriaus aikštyno teritorijoje. Varžybose su pinigmiais prizais už šios
taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos pmiginės baudos. Be to, už šios taisyklės
pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti baudžiamas pagal
trijų pakopų baudimo sistemą.

Piktnaudžiavimu rakete ar mventoriumi laikomas sąmoniiigas raketės ar
inventoriaus laužymas ar gadinimas, taip pat agresyvus tinklo, teisėjo bokštelio,
kėdės ar kitos įrangos trankymas.

4.12. Zodinis įžeidimas

Žaidejas negali žodžiu įžeisti vynausiojo, bokštelio ar linijos teisėjo, vaižovo,
žiūrovo ar kito asmens, esančio teritorijoje. Varžybose su pinigimais prizais už šios
taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos piniginės baudos. Be to, už šios taisyklės
pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas turi būti baudžiamas pagal
trijų pakopų baudimo sistemą.

Žodiniu įžeidimu laikomas į teisėją, žaidėją, žiūrovą ar kitą asmenį nukreiptas,
nepagarbą išreiškiantis, pažeminantis, užgaulus ar kitaip įžeidžiantis teiginys.

4.13. Piktnaudžiavimas fizine jėga

Žaidėjas negali naudoti fizinės jėgos nė prieš vieną teisėją, varfovą, žiūrovą ar
kitą asmenį, esantį aikštyno teritorijoje. Varžybose su piniginiais prizais už šios
taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos pinigmės baudos. Be to, už šios taisyklės
pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidėjas tim būti baudžiamas pagal
trįjų pakopų baudimo sistemą.

Piktnaudžiavimu fizine jėga laikomas nepateisinamas teisėjo, vaižovo, žiūrovo
ar kito asmens palietimas.

4.14. Nesportiškas elgesys

Žaidėjas aikštyno teritorijoje turi elgtis garbingai ir sportiškai, gerbti teisejų
autoritetą bei varžovų, žiūrovų ir kitų asmenų teises. Varžybose su pinigimais prizais
už šios taisyklės pažeidimą gali būti nustatytos pinigmės baudos. Be to, už šios
taisyklės pažeidimą susitikimo (kartu su apšilimu) metu žaidejas turi būti
baudžiamas pagal trijų pakopų baudimo sistemą.

Nesportišku elgesiu laikomas bet koks žaidejo poelgis, kenksmmgas teniso
sportui, nepaminėtas aukščiau išvardintose taisyklėse.

5. TRUŲ PAKOPŲ BAUDIMO SISTEMA

Ši trijų pakopų baudimo sistema turi būti taikoma visiems aukščiau išvardintų
taisyklhį, išskyms delsimą be priežasties, pažeidimams:

pirmas pažeidimas   — įspėjimas,

antras pažeidimas   — taško pralaimejimas,

trečias pažeidimas   — pralaimėjimas.

Bokštelio teisėjas gali žaidėjui įskaityti pralaimėjimą tiek už tris pažeidimus,
tiek už vieną gmbų pažeidimą. Vyriausiasis teisėjas turi teisę fiksuoti tam tikrus
elgesio taisyklių pažeidimus bei informuoti apie tai bokštelio teisėją bei taisykles
pažeidusį žaidėją.

Žaidėjui įskaičius pralaimejimą, varžybų teisėjų kolegija tun svarstyti tolesnįjo
dalyvavimą tose varžybose, o LTS teisėjų kolegįja - jo dalyvavimą kitose LTS
varžybose.

Varžybų teisėjų kolegįja taipogi turi svarstyti žaidėjo, grubiai ar kelis kartus
pažeidusio žaidėjų elgesio taisykles aikštyno, kuriame rengiamos LTS varžybos,
teritorijoje ne susitikimo metu tolesnį dalyvavimą varžybose.

6. DVEJETŲ ŽAIDIMAS

Dvejetų žaidime baudimo sistema taikoma ne atskiriems žaidėjams, o
komandoms.

ŽAIDĖJŲ SVEDKATOS BŪKLĖ

Žaidėjai, dalyvaujantys varžybose, turi būti geros sveikatos. Sužeistas ar
sergantis žaidėjas neturi būti įrašomas į varžybų lentelę.

Be to, vynausiasis varžybų teisėjas gali pareikalauti žaidėjo, kad varžybų
gydytojas patikrintų jo sveikatą, jei to žaidėjo sveikata vyriausiajam teisėjui kelia
abejonių. Jei varžybų gydytojas nusprendžia, jog jau įrašytas į varfybų lentelę
žaidejas yra nepajėgus žaisti, lentelėje-jo vietoje turi būti įrašytas kitas žaidejas.
Tačiau toks pakeitimas galimas tik iki pirmojo susitikimo pradžios.

SUSITDCIMO METU LEISTINOS PERTRAUKOS TR
PERTRAUKOS TARP SUSITIKIMŲ

1. ZAIDIMO VIENTISUMAS

Pertrauka tarp lošiamų taškų neturi viršyti 20 s. Žaidėjams keičiantis pusėmis
nuo paskutimojo taško pabaigos iki piimojo naujo geimo padavimo neturi praeiti
daugiau nei 90 s. Po kiekvieno seto pirmojo geimo ir lemiamo geimo metu žaidejai
keičiasi pusėmis be pertraukos. Po kiekvieno sužaisto seto daroma 2 min. pertrauka
tarp setų.

2. TUALETO PERTRAUKOS

2.1. Vyrų žaidimas

Susitikimo metu žaidėjai turi teisę prašyti ir gauti (pageidautina keičiantis
pusėmis) leidimą išeiti iš aikštelės tik tualeto ir jokiomis kitomis reikmėmis.
Susitikimo iš dviejų laimėtų setų metu kiekvienas žaidėjas gali gauti tik vieną tokią
pertrauką, o susitikimo iš trijų laimėtų setų metu kiekvienas žaidėjas gali gauti dvi
tokias pertraukas. Šios pertraukos metu žaidėją turi lydėti teisėjas ar koks kitas
nešališkas asmuo, paskirtas bokštelio teisėjo arba vyriausiojo teisėjo. Tualeto
pertraukos apšilimo metu neįskaičiuojamos, nes susitikimas dar nėra oficialiai
prasidėjęs.

2.2. Moterų žaidimas

Vienetų žaidime kiekviena žaidėja gali gauti daugiausiai dvi pertraukas, skirtas
tualeto arba/ir suplyšusios aprangos keitimo reikmėms. Dvejetų žaidime kiekviena
komanda gali gauti daugiausiai dvi tokias pertraukas. Dvejetų žaidime pertraukos
metu iš aikštelės gali išeiti abi partnerės, ir tai bus laikoma viena iš dviejų
komandos pertraukų. Pertrauka turi trukti ne ilgjau nei penkias (5) mįnutes. arba,
kai ji skiriama keitimosi pusėmis "Setu, Jėšias (6)mmutes ir tnsdeSimt (30)
sekundžių. Bet kokiu atveju žaideją turi lydėti teisejas^ar-fcelyntas neSališkas'
asmuo, paskirtas bokštelio teisėjo arba vyriausiojo teisejo. Jei pertraukai skirtam
laikui pasibaigus žaidėja nėra pasimošusi žaisti, ji turi būti baudžiama, kas
dvidešimt (20) sekundžių įskaitant po taškąjos varžovei.

2.3. Vaikų žaidimas

Vienetų žaidime kiekvienas žaidėjas gali gauti daugiausiai dvi pertraukas,
skirtas tualeto arba/ir suplyšusios aprangos keitimo reikmėms. Dvejetų žaidime
kiekviena komanda gali gauti daugiausiai dvi tokias pertraukas. Dvejetų žaidime
pertraukos metu iš aikštelės gali išeiti abu partneriai, ir tai bus laikoma viena iš
dviejų komandos pertraukų. Pertrauka turi trukti ne ilgiau nei penkias (5) ininutes,
arba, kai jį skiriama keitimosi pusėmis metu, šešias (6) minutes ir trisdešimt (30)

sekundžių. Bet kokiu atveju žaidėją turi lydėti teisėjas ar koks kitas nešališkas
asmuo, paskirtas bokštelio teisėjo arba vyriausiojo teisėjo. Jei pertraukai skirtam
laikui pasibaigus žaidejas nėra pasimošęs žaisti, jis turi būti baudžiamas, kas
dvidešimt (20) sekundžių įskaitant po taškąjo varžovui.

3. PERTRAUKOS TRAUMOS ATVEJU

Kiekvienas žaidėjas traumos atveju arba, kai jo paties manymu jam. reikalinga
gydytojo pagalba, turi teisę prašyti ir gauti pertrauką traumai pašalinti. Pertrauka
susideda iš diagnozavimo ir ne ilgesnio nei trijų (3) minučių gydymo. Trys minutės
nepradedamos skaičiuoti, kol gydytojas neatėjęs į aikštelę ir kol jis diagnozuoja, t.y.
kol nepradėtas gydymas. Kiekvienai susitikimo metu įgytai traumai skiriama po
vieną pertrauką, tačiau nė viena pertrauka neskiriama prieš susitikimą ar apšilimo
metu įgytai traumai gydyti. Be to, kiekvienam žaidėjui bet kuriuo ir visais mėšlungio
atvejais!

4. POILSIS TARP SUSITIKIMŲ

Visada, išskyms tuos atvejus, kai nonnalią varžybų eigą trikdo oro ar kitos
neišvengiamos sąlygos, kiekvienas žaidejas netiiretu-žaisti daugiau nei viena vienetu
ir ^aĮądvejetĮĮ.EiUgiĮ&miiiSJgg.Jiiena^Žaidėjo pinnasis dienos susitikimas negali
"pfasideti ^nksčiau nei praėjus dvylikai (12) valandų nuo jo prae)usK)s__dieiios
susitikimopabaigos.

"~~Tuo atveju, kai žaidėjas tud žaisti daugiau nei vieną susitikimą per dieną
(išskyrus atvejį, kai jis žaidžia vienetų ir dvejetų finaluose, kime tud būti žaidžiami
vienas po kito), jis turi teisę gauti tokias poilsio pertraukas tarp vienetų susititdmų:

a) jei prieš tai jo žaistas susitikimas truko mažiau nei 1 valandą - Vi valandos;

b) jei prieš tai jo žaistas susitikimas truko daugiau nei 1 valandą - 1 valandos.
Prieš dvejetų susitikimą ar tarp dvejetų susitikimų žaidėjas tiiri teisę į tokias
pertraukas:

a) jei prieš tai jo žaistas susitikimas truko mažiau nei 1 valandą - % valandos;

b) jei prieš tai jo žaistas susitikimas truko daugiau nei 1 valandą - Vi valandos.